DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Strafeis bij verstekprocedure tegen Anton Bosch de Glaser
Eind 1774 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167


© Maaike van EekelenProfijt met Clagt en Conclusie
..........Voor
de Weledelen Gestrengen Heer en Mr. W.D. Vignon, Lt-Hoogdrossard deses Landt nomine officij Clager
..........Tegens
Anthon Bosch, fugitiven en beclaagden

§
Den voorsz. Heer Clager doet tot fundament van sijne clacht en conclusie in pede deses te nemen seggen en deduceeren wes volg
Salvis etc.

1.
Aanvankelijck dat uijt de responsiven, confrontatien, recollectien en personeele verantwoordingen van de thans alhier gedetineerdens, geëvadeerdens en geexecuteerdens aan UEd. achtbare onwedersprekelijck moet voorgekomen sijn,

2.
Dat soo in dese als omliggende landen tsedert eene reeks van jaaren geexisteert heeft en nog existeert saltem gedeeltelijk eene godt en siel-vergetene bende gauwdieven en vagabonden,

3.
Welke haar niet alleen aan geweldige huijsbraaken, meenigvuldige diefstallen en ongehoorde euweldaaden pligtig gemaakt.

4.
Neen, maar selfs de enorme crimina en delicta van overspel, vrouwe verkrachtingen en moorderije gecommitteert heeft en uijtgeswooren heeft den godslasterende Eede bij de bende gebruijckelijck

5.
En gemerckt niet alleen uijt de personeele responsiven van
Anthon Rasch, Peter Jutten, Christiaan Vlecken, Wilm Huijnen, Peter Broun, Peter Gerrits, Lens Schouteten, Peter Muijlkens, Nicolaes Sporcken, Henricus Ackermans, Matthis Boormans, Joannes Lahaije en Wilm Adriaens en recollectien voorgekomen is,

6.
Dat den fugitive en beclaagde soude pligtig staan aan verscheijde diefstallen, huijsbraaken en andere euweldaaden bij voorsz. bende gecommitteert

7.
Maar al verder betuijgt word door des selfs voortvlugtigheijt en Contunacie

8.
Niet tegenstaande door edictale brieven behoorlijck is worden ingedaagt

9.
Waar af men hier is maakende seer voordeelig en profitabel

..........Emploij

10.
En alsoo den selven ad limites patrić et valvas ecclesić behoorlijk geciteert evenwel in faute gebleven is en nog blijft te compareeren,

11.
Soo volgt onwedersprekelijck dat hij hem pligtig erkend aan huijsbraaken, diefstallen en andere euweldaaden bij de bende begaan

12.
En aangesien dese misdaaden en feijtelijkheden sijn aankantende tegens de goddelijke, aangeboorne en borgerlijke wetten

13.
En soo volgens niet en meugen ongestraft blijven sonder vrese van de vraakende handt godts over dese landen te trecken

14.
Derhalven soo is't dat de Heer Clager Eedt en pligt halve niet heeft kunnen stilstaan tot laste van de beclaagden alle mogelijke inquisitie te bewerckstelligen,

15.
Onder middel van voorsz.en andere redenen breders ter acten berustende et ex officio nobili te suppleren

§
Concludeerende contendeert den voors. Heer Clager ten fine UEd. Agtb. in contumaciam regt doende den voors. fugitiven en beclaagde sijn leven gedurende conform 't placaat uijt de generaliteijt sullen gelieven te bannen op alzulke lijf- en levens straffe als UEd. Achtb. naar exigentie van saake, dispositie van regten en rigeur van 's landts placaten en ordonnantien zullen oordelen te behoren.
Met verdere condemnatie van den beklaagden in de costen, verklarende 't eene weegen des selfs goederen confiscabel, en dat copije van 't vonnis mag worden geaffigeert daar en alzoo gebruijkelijk ad noticiam unius cuiusque
In en op alles UEd. Achtb. officium nobilissimumImploreerende
C.L. De Limpens
....1774Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER