DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Strafeis bij verstekprocedure tegen Willem Willems uit Arensgenhout
Eind 1774 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167


© Maaike van EekelenProfijt met Clagt en Conclusie
..........Voor
de Weledelen Gestrengen Heer en Mr. W.D. Vignon, Lt-Hoogdrossard deeses Landt nomine officij Clager
..........Tegens
Willem Habets, fugitiven en beklaagden

§.
Den voors. Heer Clager doel tot fundament van zijne clacht en conclusie in pede deezes te nemen, seggen en deduceeren wes volgt
Salvis etc.

1.
Aanvankelijck dat uijt de responsiven, confrontatien, recollectien en personele verantwoordingen van de tans alhier gedetineerdens, geëvadeerdens en geexecuteerdens aan UEd. achtbare onwedersprekelijk moet voorgekomen sijn,

2.
Dat zoo in dese als omliggende landen zedert eene reeks van jaeren geexisteert heeft en nog existeert, saltem gedeeltelijk eene god en ziel vergetene bende gauwdieven en vagabonden,

3.
Welke haar niet alleen aan geweldige huijsbraken, menigvuldige diefstallen en ongehoorde euveldaeden pligtig gemaakt.

4.
Neen, maar selfs de enorme crimina en delicta van overspel, vrouwe verkrachtinge en moorderije gecommitteert en uijtgesworen heeft den godslasterende Eede bij de bende gebruijkelijk

5.En gemerkt niet alleen uijt de personele responsiven en recollectien van
Lins Schouteten, Nicolaes Sporcken, Peter Muijlkens, Peter Ploumen, Henricus Ackermans, Matthis Boormans, Dirk Debets, Pr Claesen, Wilm Adriaens en Joannes Lahaije voorgekomen is,

6.
Dat den fugitiven en beklaagden soude pligtig staan aan verscheide diefstallen, huijsbraken en andere euweldaden bij voors. bende gecommitteert

7.
Maar al verder betuijgt word door des selfs voortvlugtigheid en Contumacie

8.
Niettegenstaande door edictale brieven behoorlijck is worden ingedaagt

9.
Waar af men hier is maekende seer voordelig en profitabel

..........Emploije

10.
En alsoo denzelven ad limites patrić et valvas ecclesić behoorlijk geciteert eventwel in faute gebleven is en nog blijft te compareren,

11.
Soo volgt onwedersprekelijk dat hij hem pligtig erkent aan huijsbraken, diefstallen en andere euveldaeden bij de bende begaan

12.
En aangesien deese misdaden en fijtelijkheden sijn aankantende tegens de goddelijke aangeboorne en borgerlijke wetten

13.
En zoo volgens niet en mogen ongestraft blijven sonder vreese van de wrekende handt gods over deezen lande te trekken.

14.
Derhalven zoo is't dat den Heer Clager Eed en pligt halven niet heeft konnen stilstaan tot laste van de beklaagden alle mogelijke inquisitie te bewerkstelligen,

15.
Onder middel van voors.en andere redenen breders ter acte berustende et ax officio nobili te suppleren

§
Concludeerende contendeert den voors. Heer Clager ten eijnde UEd. Achtb. in Contumaciam regt doende den voorsz. fugitiven en beclaagde sijn leven gedurende uijt dese generaliteit conform 't placcaart sullen gelieven te bannen op alzulke lijf- en levens straffe als UEd. Achtb. naar exigentie van saake, dispositie van regten en rigeur van 's landts placaten en ordonnantien zullen oordeelen te behooren.
Met verdere condemnatie van den beklaagde in de costen, verklaarende 't eene wegen des selfs goederen confiscabel, en dat copie van 't vonnis mag worden geaffigeert daar en alzoo gebruijkelijk ad noticiam unius cuiusque
In en op alles UEd. Agtb. officium nobilissimumImploreerende
C.L. De Limpens
....1774


Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER