DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Strafeis bij verstekprocedure tegen Willem Willems uit Arensgenhout
Eind 1774 • RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8167


© Maaike van Eekelen


Profijt met Clagt en Conclusie
..........Voor
de Weledelen Gestrengen Heer en Mr. W.D. Vignon, Lt-Hoogdrossard deses Landt nomine officij Clager
..........Tegens
Willem Willems, fugitiven en beklaagden

§
Den voorsz. Heer Clager zal tot fundament van zijne clacht en conclusie in pede deezes te nemen seggen en deduceeren wes volgt
Salvis etc.

1.
Aanvankelijck dat uijt de responsiven, confrontatien, recollectien en personele verantwoordingen van de tans alhier gedetineerdens, geëvadeerdens en geexecuteerdens aan UEd. agtbaare onwedersprekelijk moet voorgekomen sijn,

2
Dat zoo in dese als omliggende landen zedert eene reeks van jaaren geexisteert heeft en nog existeert saltem gedeeltelijk eene God en ziel vergetene bende gauwdieven en vagabonden,

3
Welke haar niet alleen aan geweldige huijsbraken, menigvuldige diefstallen en ongehoorde euveldaeden pligtig gemaakt.

4
Neen, maar selfs de enorme crimina en delicta van overspel, vrouwe verkrachtingen en moorderije gecommitteert heeft en uijtgesworen heeft den godslasterende Eede bij de bende gebruijkelijk
5


En gemerckt niet alleen uijt de personeele responsiven en recollectien van Lens Schouteten, Peter Broun, Anthon Rasch, Peter Muijlkens, Nicolaes Sporcken, Peter Ploumen, Henricus Ackermans, Matthis Boormans, Dirk Debets, Pr Claesen, Wilm Adriaens en Joannes Lahaije voorgekomen is,

6.
Dat den fugitiven en beklaagden soude pligtig staan aan verscheijde diefstallen, huijsbraaken en andere euweldaaden bij voors. bende gecommitteert

7
Maar al verder betuijgt word door des selfs voortvlugtigheijt en Contumacie

8
Niet tegenstaande door edictale brieven behoorlijck is worden ingedaagt

9
Waar af men hier is maekende seer voordeelig en profitabel

..........Employe

10
En alsoo denzelven ad limites patrić et valvas ecclesia behoorlijk geciteert evenwel in faute gebleven is en nog blijft te compareeren,

11
Zoo volgt onwedersprekelijk dat hij hem pligtig erkend aan huijsbraken, diefstallen en andere euveldaeden bij de bende begaan

12
En aangesien deeze misdaden en fijtelijkheden sijn aankantende tegens de goddelijke aangeboorne en borgerlijke wetten

13
En zoo volgens niet en mogen ongestraft blijven sonder vrese van de Wrekende handt Gods over deez landen te haelen.

14
Derhalven zoo is't dat den Heer Clager Eed en pligt halven niet heeft kunnen stilstaan tot laste van de beklaegden alle mogelijke inquisitie te bewerkstelligen,

15
Onder middel van voors.en andere redenen breders ter acten berustende et ax officio nobili te suppleeren

§
Concludeerende contendeert den voorsz. Heer Clager ten eijnde UEd. Agtb. in Contumaciam regt doende conform 't placaat den voorsz. fugitiven en beclaagde sijn leven geduijrende uijt dese generaliteit sullen gelieven te bannen op alsulke lijf- en levens straffe als UEd. Agtb. naar exigentie van saake, dispositie van regten en rigeur van 's landts placcaaten en ordonnantien sullen oordeelen te behooren.
Met verdere condemnatie van den beclaagden in de costen, verklaarende 't eene wegen des selfs goederen confiscabel, en dat copije van 't vonnis mag worden geaffigeert daar en alsoo gebruijkelijk ad noticiam unius cuiusque
In en op alles UEd. Agtb. officium nobilissimum
Imploreerende
C.L. De Limpens
....1774

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER