DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Klacht en Conclusie tegen Lins Schouteten 18 juni 1774
RHCL Maastricht ēēē Landen van Overmaas 8165


Clagt en Conclusie
........Voor
Den Weled. Gestr. Heer
en Mr W.D. Vignon, Lt.
HoogDrossard deeses Lands
nomine Officij Clager
........Tegens
Lins Schouteten Gedeti-
neerde en Beclaegde
© Maaike van Eekelen


Den Voorschreven Heer Clager doet tot fundament van sijne Clagt en hier onder te nemen Conclusie seggen en deduceren wat volgt  Salvis etc.

Aanvankelijk dat uit de responsiven, ConfrontatiŽn, RecollectiŽn en personele Verantwoordingen Van den tans alhier gedetineerde aan UEd. Achtb. onwedersprekelijck moet voorgekomen sijn2


Dat in deese als omliggende Landen Sedert eene reeks van Jaeren geŽxisteert heeft, en alnog gedeeltelijk existeert, eene God en Ziel vergetene bende gauwdieven en Vagebonden3


Welke haar niet alleen aan geweldige huijsbraken, menigvuldige diefstallen en ongehoorde euveldaden hebben pligtig gemaakt4


Neen, maar ook deselvs enorme Crimina en delicta van Overspel en Moorderije gecommitteert heeft5


Blijkende eensgelijken niet alleen uijt alle voornoemde acten en actitaten, maar ook uijt de eijgene Confessie en bekentenisse, zoo buijten pijn en banden als bij scherper examen door den beklaagden gedaan, en door de hic et nunc gehouden RecollectiŽn geratificeert6


Dat hij al over jaeren en jaeren meede Lidmaat en pligtig der genoemde bende geweest en handdadig gestaan heeft aan de abominabele gruweldaden en diefstallen in actis breder vermelt7


Als namentlijk aan den Violenten diefstal en huisbraak gecommitteerd bij  Marthinus Schroders aan de hand Lande van Terheiden8


Gelijk meede aan den diefstal en huijsbrake in het Panhuijs van Wijnands Raede9


Item aan den Violenten diefstal met effractie begaan aan te Havert bij Juffrouw Stijntjes10


Zoo ook aan den Violenten diefstal en huijsbrake gecommitteert bij Walraven in de Maasband11


Item aan het Steelen van een Varken bij de weduwe Boshouwers in de Heek12


Item aan het Steelen van vier Vaaten rogge bij Pieter Meijs tot Hulsberg13


Zoo ook aan het Steelen van drie vierdendelen Spek bij Jacobus Meijs tot Hulsberg14


Alsmeede aan het Steelen van een paard op ter Hoens huijs15


Item aan het Steelen van twee Vaaten rogge bij Marten Habets in Arendsgenhout16


Verders aan het steelen van een Schaap bij Johannes Brouwers tot Ambij17


Item aan het steelen van een schaap bij wijlen Gilis Gelders tot Aalbeek18


Item aan het steelen van drie Eijke planken leggende in weide agter het Bakhuijs van dheer Advocaat Limpens tot Aalbeek19


Item aan het steelen van een Schaap bij de Weduwe Daemen op ter Bleid20Item aan het steelen van eenige ponden hop bij Simonis Mees21


Item aan het steelen van een paar karre klinken van Gerard Ramakers te Valkenborg22


En Eijndelijk aan het stelen van eenige jonge appelbomen bij Loijens tot Hulsberg23


Zijnde hij gedetineerde en beklaagden bij de meeste deezer diefstallen telekens gewapent geweest met een stok of gaffel24


Gelijk hij meede seffens sijn aandeel uijt alle geprofiteert en genoten heeft25


Staande hij gedetineerde en Beklaagden boven dit alles nog meede schuldig aan den Eed en Verbond bij die hijlloose bende gebruijkelijk26Door hem gedaan en uitgesworen in de Capelle gelegen op de Sint Linnert Berg27


En geattendeert deeze sijne misdaden en fijtelijkheden sijn strijdende tegens de goddelijke aangeboorne en Burgerlijk Wetten.28


En zoo volgens niet en mogen Ongestraft blijven sonder Vreese van den Winkende hand Gods over deeze Lande te haalen29


Derhalven Zoo is't dat den Heer Clager Eed en plift halven niet heeft konnen of derven Stilstaan tot laste van den Beklaagde alle mogelijke InquisitiŽn te bewerkstelligen30


En tans onder middel van voors. en andere redenen breders der acten berustende

ÉÉ
Concluderende te Contenderen ten eijnde denzelven Beklaagden bij Ued. Achtb. Sententie gecondemneert werde in dusdaene Lijf of Levens Straffe als naar exigentie van Saaken, Dispositie van Regten en rigeur van s'Lands Placaten en ordonnantiŽn zullen oordeelen te behoren, met Verdere Condemnatie van den Beklagden in de Costen en misen van Justitie, Verklarende t'eene wegen desselfs goederen Confisiabel, Sin alias etc. In en op alles etc.Implorerende
C.L. De Limpens


Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER