DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis Joseph Ploum, genoemd de Heer van Sanckel - 10 oktober 1771 Übach
RHCL Maastricht - HS 102


 
Extraordinaria gehouden tot S'her-
togenrade den 10. octobris 1771, ten
overstaen van de Schepenen Streif-
els, Clöter, Vaessen, Werden, Reinik-
ens en Reinartz, ende mij J.F. Dae-
len subst. greffier
....Vonnis definitief
....In saecke Criminele
den heere officier der Bancke Übach
nomine officii Claeger

Joseph Plaum beclaeghden
ende gedetineerden

 

 

 Ghesien bij ons die van Justitie der bancke Übach  etc.  etc.  etc.  etc.
Ende alles wel ende rijpelijk geconsidereert Schepenen, met advies van twee onpartijdighe rechtsgeleerden Schepenen van het hooft gerecht van Limbourgh, ter maenisse van den presiderenden recht doende ten definitieven, verclaeren den voorgenoemden gedetineerden Joseph Ploum van de Sanckel plichtigh, ende bij sijne eijgene bekentenissen, soo als door andere rechtmaelige middelen overtuijght van dat  hij mede gesel van eene merckelijke bande van inbreeckers ende diefven bij nachte, uijtgesworen heeft den grouwelijcken Eede bij deselve gebruijckelijck, ende van dat hij mede geholpen ende oock mede geprofiteert heeft van de naervolghende inbreucken, knevelerijen ende rooverijen.

....Eerstelijck
aen den de huijsbreucke, knevelerije, ende diefte in de nacht van den 19en totten 20en Januarij 1762 gebeurt ten huijse van Martinus Schröder aen de handt in den lande van Heijden.

....Tweedens
aen de violente inbreucke, schromelijcke knevelerije ende rooverije s'nachts tuschen den 19en ende den 20en aprilis daernaer geschiet bij Henrick Ritzen in het panhuijs tot Winentsraede in den lande van Valckenbourgh.

....Derdens
aen de infractie, knevelerije, ende diefte geperpetreert voor eeinge jaeren ten huijse van wijlen Joannes Reinartz aen het velt in deese bancke op de nacht tuschen den tweeden Saeterdagh voor Paesen ende den Sondagh Judica.

....vierdens
aen de inbreucke, ende dieverije op de abdije van Cloosterrode geschiet tuschen den tweeden Saterdagh naer Paeschem van het jaer 1763 ende den volghenden Sondagh.

....vijfdens
aen de huijbreucke, knevelerije, ende diefte begaen tot Würm lande van Gulick bij Steven Rintgens ende seffens bij Hans Willem Görtz tuschen den 12en ende den 13en Decembris daernaer.

....Sesdens
aen het complott ontrent het beginsel van den jaere 1770 tuschen de gesellen geslooten ende sonder succes ondernomen van te gaen stehlen op den hof Drinhuijsen alhier.

....Sevendens
Aen desgelijce complott tuschen hun geformeert ende oock vruchteloos getenteert van te gaen stehlen op den hove in het vroeghjaer daernaer.

....achdens:
Aen de huijsbreucke ende diefereije uijtgewerckt op het pastorael huijs van Hunshoven in het Gulicks in de nacht tuschen 28en ende 29en meij van het selve jaer 1770.

....negendens:
aen de infractie ende diefte s'nachts tuschen den 20en ende den 21en juni daernaer begaen ten pastorale huijse van Hoengen lande van Gulick, ende

....thiendens:
aen de inbreucke ende merckelijcke diefte geschiet ten huijse van de wede Johan Willem Janssen tot Immendorff in denselven lande van Gulick in de nacht van den 19en tot den 20en septembris van het selve jaer 1770

Tot reparatie van alwelcke grouwelijcke crimen ende misdaeten condemneeren den voorschreven gedetineerden Joseph Ploum van op eene publijcke plaetse van deese jurisdictie door den Beul aen eene galge gehangen ende aldaer geworght te worden tot de doot daerop volghde, ende dienvolghde met eene keten daeraen gehecht te blijven tot exempel van de andere. Verclaeren de goederen ende effecten van denselven gedetineerden geconfisqueert, eerst ende vooral daeruijt getrocken zijnde de costen ende misen van Justitie. Aldus beraemt in Judicio extraordinario op dagh en ten overstaen als boven.


 

Philip Streiffels schepen
Johannes Klöter schepen
Hendrig Werden (?) schepen
Nicolaes Vaessen schepen
D. Reinckens schepen
L. Reinartz schepen
J. F. Daelen Subst. greffier

....gepubliceert en geëxecuteert
....den 15. october 1771
....Ita testor
....J.F. Daelen subst. greffier

 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER