DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tegen het kadaver van Pieter Clermonts, Valkenburg 15 nov. 1773
RHCL Maastricht • Landen van Overmaas 8166

>>
Sententie
........In Saeke
Den WelEedelen Heer en Mr.
J.G. Farjon Lt-Drossard deeses
Lants nomine officij Claeger
........Tegens
Het Cadaver van Pieter Cler-
mont alias het fijnwerk
leggende alhier op den Lants
huijsen

Visis actis en gelet waerop eenigsints te Letten stonde of konde moveren, Signantelijk op den menigvuldige accusaties ten laste van den beclaegden en gedetineerden ten acten berustende, waerbij Consteert dat den beclaegden soo door de gedetin. en reets geëxecuteerdens van deesen Lande als door die van Geul en Elsloo is worden gedeniuntieert als Complice te gehooren tot de beruchde Bende Gauwdieven en Boosdoenders, waeraen men thans binnen deesen Lande de Verdiende Straffen oefent.
Verders appareert uijt de Eijgene Confessie van den beclaegden dat hij sig heeft pligtig gemaekt aan het steelen van Thiende Vruchten uijt het open Velt, Scheepenen Van Den Hoogen gerechte der Stad en Vrijheijd Valkenborg ter Maenisse Van dHeer Lt-Vogt Regt doende
Condemneeren Naemens en van wegens Haer Hoo. Moo. D'Heeren Staaten General der Vereenigde NeederLanden
het cadaver van voorn. Pieter Clermonts om door de Vilder van den Lantshuijse alhier te werden afgenomen en op eenen karre te werden gebrogt naer de Banke Beek om aldaer op de plaetze Waer men gewoon is Crimineelen Justitie te doen, door den Vilder onder de aerde te werden gedolven.
Condemneeren den beclaegden oversulx in de Costen en Miesen van Justitie ter onser Taxatie en Moderatie de goederen van den beclaegden daertoe verklaerende executabel.
Actum in Judicio extraordinario binnen Valckenborg hac 15° November 1773
Coram Dom. Scab. Van Craen, Waetelaer, Van Gend, Van den Heuvel et Wilmar

Ter ordonnantie
PVandenHeuvel
Pronuntiatum op het pui van 't Lants huijse
binnen Valckenborg ten overstaen van d'Heeren
Scheepenen van Craen, Watelaar en Wilmar
Sijnde het Cadaver reets door den Vilder op eene
Karre van Beek gelegt geweest en present vier
en twintig Schutten van Beek en nevens eene
menigte toeschouwers en den Borgemeester
Bousch. Actum Heeden den 16 novemb. 1773
In fidum
P.VandenHeuvel

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER