DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis tegen/van het lijk van Matthijs Schroeders d.d. 13 september 1773
RAL Archief LvO 8151 (Crimineele Vonnissen Valkenburg)
----------------------------------------


Sententie

In Saake
Den Weled. Gestrengen
Heer J. G. Farjon Lt. Drossard
Deeses Lants Valckenborgh nom.
off. Claeger

Tegens

Het Cadaver van den geweesene
gedetineerde Matthijs Schroeders
alias Thijske Muijters gewoont
hebbende tot Houthem oud
ontrent de 35 jaaren
Visis Actis, als naementlijck alle verbaelen en decreten aen ons onder behoorl. Inventaris gefourneert waeruijt komt te blijken dat den gedetin. niet alleen een mede lit van een berugte bende Gauwdieven is, maar sig ook volgens eigene Confessie voornaementlijck pligtig gemaekt heeft aen verscheijde geweldige diefstallen, huijsbraeken en ongeoorlooftheeden. En well Signantelijck meede gecoopereert te hebben aen den violenten en geweldigen Diefstall verseelt met knevelarijen begaen bij Walraven in de Maasband.
Verders bij den Violenten diefstall gebeurt bij Martinus Schroeders aen de hand, waer den gedetin. ten tijde dat het Huijs met gewelt geforceert, de menschen mishandelt en alle vind en draagbaere Effecten door sijne meede mackers gestoolen wierden op Schiltwagt heeft gestaen.
En Laestelijck pligtig te staen aen het steelen van een verken bij Pieter Gelders in de Heek.
Boven en behalven dat denselven berigt, geaccuseert en overtuijgt is geworden nog bij verscheijde andere gequalificeerde diefstallen geassissteert te hebben.
En dewijl deese alle sijn feijtelijckheeden en misdaaden strijdende tegen het Goddelijcke en Burgerlijcke Wetten dewelcke in Landen daer politie vigeert niet tollerabel nog verdraegelijck maer anderen ten Exempel en afschrick ten hoogsten Strafbaar zijn. Scheepenen van den Hoogen Geregte der Stadt en vrijheyd Valkenborg ter Manisse van den Weled. Heer Lt. Voogt in naeme en van wegens Haer Hoog Mog. D'Heeren Staaten Generaal der VerEenigde Nederlanden Regt doende Condemneeren en Lasten 't Cadaver van Voorm. Matthijs Schroeders door den ScherpRegter oft sijne assistenten op eene karre gelaaden, tot Houtem vervoert en aldaar ter plaetse van Crimineele justitie anderen ten Exempel en afschrick aen een Galge met een ijseren ketten gehangen te worden en aldaar te blijven hangen. Verclaerende desselfs goederen voor geconfisqueert nae dat vooraf genoomen de Costen en Misen van justitie ter onser taxatie en moderatie. Aldus gesententieert op den Landshuijse van Valckenborgh deesen 13. Septemb. 1773. Coram D.D. van Craan, Wateler, Wintgens, Pelt et van den Heuvel.


 

/Onderstont: / Ter Ordin. / was geteekent: / P. van den Heuvel.
/lagerstont: / deese gepronuncieert en geexecuteert den 14. Septemb. 1773 op den Houtemer Bergh.
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER