DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Willem Bordin   3 sept. 1773

RHCL Maastricht - LvO 2697 (Simpelveld)
Dit vonnis behoort in
ordine te staen hiervoor
op het sevende folie en
bij vergeet of abuijs daer
uijtgelaten.
Extraordin. den 30 meert
1773 ten overstaen van
den Heere Schoutet en
Schepenen Lindelauff, van
Gulpen, Brouwers en
Melcop

Vonnis

In Saecke Crimineel
D'Heer officier der Bancke
Simpelvelt nomine officii
daeger
.......Tegens
Willem Bordin gedetineer-
dengesien bij ons Schepenen der Bancke
Simpelvelt
  Ende alles wel ende rijpelijck geconside-
reert schepenen ter manisse van
den presiderenden ende met advies
van twee onpartijdighe Rechtsgeleerden
verclaeren den voorschreven gedeti-
neerden Willem Bordin geconvin-
ceert, soo door sijne eijgene bekente-
nissen, als bij andere wettige middelen
van te wesen medegesel van eene
merckelijcke bende van Dieven bij
nachte, mitsgaeders van te hebben
uijtgeswooren den grouwelijcken Eede
bij deselve gebruijckelijck ende van mede-
plichtig te sijn aen de naervolgende
roeverijen ende knevelerijen:
Eerstelijck
Aen de violente inbreucke, knevelerije
ende diefte geschiet ten huijse van
Martinus Schroeders aen de handt lande
van der Heijden in de nacht tuschen den
19 ende den 20 januarij 1762
tweedens
Aen de huijsbreucke, rooverije ende
schroemelijcke knevelerije s'nachts
tuschen den 19 ende den 20 april daernaer
bij Hendrick Ritzen in het panhuijs tot
Winandsraede lande van Valckenborgh
deerdens
Aen de inbreucke, dieffte ende knevelerije
geschiedt bij wijlen Joannes Reinartz in het
jaer 1767 s'nachts tuschen den tweeden
Saeterdagh voor Paeschen ende den Son-
dagh judica daerop volgende
vierdens
Aen de inbreucke ende dieffte geschiedt
ten pastoralen huijse van Hunshoven
in de nacht tuschen den 28e ende 29e
maij van het jaer 1770
vijffdens
Aen de inbreucke ende dieverijen begaen
bij den pastoor van Hoengen s' nachts
tuschen den 20 ende den 21 junij daer-
naer
sesdens
Aen de huijsbreucke ende meerckelijcke
dieffte geschiedt bij de wede Johan
Willem Janssen tot Immendorff tuschen
den 19e ende den 20 September van het
se[l]ve jaer
Eijdelijck
 Dat hij daer verdacht is van oock mede
handt daedigh te sijn geweest aen de huijs-
breucke, roeverije ende knevelerije
tuschen den 12 ende den 13 octob. 1763
uijtgewerckt bij Steven Rintgens en zeffens
bij Hans Willem Görtz tot Würm lande
van Gulich

Ende dat hij gedetineerde van
alle de voorschr. diefftens mede gepro-
fiteert ende genoeten heeft

    Tot reparatie van alle welcke
Schroemelijcke Criemen ende misdaeden
condemneren denselven gedetineerden
Willem Bordin van op eene publijcke
plaetse door den Scherprichter aen
eene galge gehangen en geworcht
te worden tot dat de doodt daerop
volge ende met eene keten daeraen
gehecht te blijven tot exempel van
andere. Verclaeren desselfs goederen
ende effecten geconfisqueert, mits
daeruuijt eerst ende voor alle treckende
de costen ende misen van justitie.
    Aldus beraemt in judicio extarordi-
nario tot Simpelvelt den 30 martij
1773 in oirconde onderteckent (was
onderteckent) J. Lindelauff schepen,
M. van Gulpen schepen, J.W. Brouwers
schepen, N. Mellcop schepen (lager
stondt) in fidem (get.) Fr. A. Cox Hz(?)
greff. ... (ter sijde stondt)
Gepubliceert den 3 april 1773 pre-
sent den gedetineerden soo op ten
casteele als op de justitie plaetse
tot s' Hertogenraede
    Dient pro memorie dat de
roll en verloop van saeck is be-
rustende bij het proces.

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER