DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis van Wijn Wijnen • Schinnen 11 mei 1751
RHCL Maastricht  •  LvO 2024
Vonnisse Crimineel
In saecke

Den Heere officier der Heerligheijt
Schinnen nomine officij Clager

Wijn Wijnen
beclaeghden en gedetineerden

Visis actis Schepenen ter Manisse van den Præsideerende naer ingenomen Advijs van twee onpartijdige Rechtsgeleerden, Recht doende ex actis verclaerende den beclaeghden overtuijght te wesen van eene groote bande dieven,
ende van mede plightigh ende handtdaedigh te sijn  gewest aen den Diefstal met infractie gedaen ten huijse van seigneur Clemens op den Steenwegh achter Sittardt in den nacht tusschen den sesden ende sevenden novembris 1742
2do van gecoöpereert tehebben aen den geweldighen diefstal ende Knevelarije gedaen aen t'huijs ende persoonen van de jouffrouwen Gadee tot Lutteraedt in t'leste van de maendt Junij 1749
3tio van den violenten diefstal ende knevelarije begaen ten huijse van Hendrick Petri tot Puth in de nacht tusschen den 4den en 5den martij 1750
ende van desen Diefstallen mede geparticipeert te hebben.

Tot Reparatie van welcke enorme Crimen ende meer andere in actis bekent, Schepenen andere ten Exempel verclaeren den selven beclaeghden te Condemneeren,  van Publijckelijck aen eene Glage door den ScherpRechter gehangen ende geworght te worden datter de doodt op volght, ende aldaer te verblijven.
Verclaerende sijne goederen ende Effecten gevallen in Commissum daer uijt voor al te trecken de Costen ende misen van Justitie.

Actum op den Casteele van Schinnen in Judicio Extraordinario den 11. maij 1751
ende gepronuntiëert den 15. dito
Daem Gielen
Henderijck Pijls
Nijcolas Campo
Dierck Koumans
J.H. Dullens SecretariusNaar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER