DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis Joannes Ronden - Geleen 11 december 1751
RHCL Maastricht - Archief LvO 1246

     

            Vonnis
            In Saecke
        Den Heere Drossard nom. off. Claeger
            Tegens
        Joannes Ronden Criminelen
        Beclaeghden ende Gedetineerden

Gesien bij ons Schepenen der Graefschappe Geleen de processale stucken van den Heere Drossard van alhier nomine officij claeger tegens Joannes Ronden Criminelen beclaegden ende gedetineerden, begonnen hebbende met den 26 april lastleden; Geinstrueert tot d'9den octbris oock lestleden Ingevolge de twee respective Inventarissen van d'17 sept. ende 9en nov. lestleden beijde Geteeckent, R. Corten Secretaris; Gesien mede het advies van de twee onpartijdige Rechtsgeleerden Genomineert bij den vonnis van den Raede van Brabant van den 15 oct. lestleden, ende op alles geleth ter manisse van de presiderende,

Rechtdoende verclaeren den gedetineerden Joannes Ronden Sufficienter overtuijgh te wesen bij middel van sijne gedaene bekentenissen sso bij Schepen examinatie als bij sijne libere Recollectie respective de datis 28 sept., 29 dito lestleden, mitsgaeders bij naerdere Responderinge van d'23en oct. ende
daerop gevolgde Confrontatie van d'25en dito oct. lestleden, mede plichtigh te sijn geweest aen de huijsbraecken ende diefstallen begaen Soo ten huijse van de joffren Gadeť tot Lutteraed gearriveert op het laeste van den maent Junij 1749, als bij Henrie Petri tot Puth geschiet in martio 1750, verclaeren dijen volgens wegens de geseiden delicten andere tot exempel denselven Joannes Ronden te Condemneren op de ordenarisse Gerichtsplaetse door den Scherprichter aen eene Galge met een Corde gehangen te worden ende geworgt ofte gestranguleert tot dat den doodt daerop is volgende, mitsgaeders in de Costen ter behoorlijcke taxatie ende moderatie, ende desselves afgetrocken sijnde, verclaeren d'overblijvende Goederen ende Effecten van denselven Joannes Ronden te Confisqueren tot behoeve ende proffijte van den Geenen ofte degeene daer toe Rechthebbende.

Actum in Judicio Extraordinario op den Castele St.Jans Geleen d'11 decbris 1751
(Was geteckent)
Dirck Geurts, Jan Sielis, Lambertus Claessens, Lambert Banens, Jac. Bormans ende R. Corten Secret.

     Dese opd'16 decbris 1751 op den Castele St.Jans Geleen
     als ter plaetse van executie Gepronuntieert, ende door den
     Scherprechter GeŽxecuteert.
     (Onderstont:) Ita attestor
     (Was geteckent:) R. Corten Secret.

 
 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER