DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis Nol Caldenbergh, Schinnen 5 febr. 1751
RHCL Maastricht – Landen van Overmaas 2025

   
Crimineel Vonnisse
––– In Saecke
Den Heer officiere deser Heerligheijt
nomine officij Clager
––– Tegens
Nol Kaldenbergh beclaeghden
en gedetineerden

  Visis Actis schepenen der Heerligheijt Schinnen, ter Manisse van den Presideerende ende naer ingenomen advies van twee onpartijdige Rechtsgeleerden in d'universiteijt van Loven gegradueert,

  verclaeren den gedetineerden overtuijght van te wesen van eene groote bande van dieven, huijsbreckers ende knevelaers, daer toe eenen Eedt gedaen ende voor handtgelt ontfangen te hebben ses specie schillingen,

  ende oock overtuijght van te wesen mede plightigh aen den geweltdaedigen diefstal ende kenevelarije begaen aen de jouffrouwen Gadée ten haeren huijse in de nacht van den ... Julij 1749

  ende gecoöpereert te hebben aen den geweldigen met huijsbraecke ende knevelerije ten huijse van Henric Petri geperpetreert in de nacht van den vierden totten vijfden meert 1750

  ende des wegen eenigh gelt geparticipeert te hebben van eenen sijner Complicen.

  Tot reparatie van welcke Criemen en andere resulteerende ex actis, Schepenen condemneeren den beclaeghden van andere tot Exempel publijckelijck door den ScherpRechter aene Galge metten stroppen opgehangen ende gewurght te worden tot da den doodt volge, om aldaer te verblijven.

  Verclaerende sijne goederen ende Effecten te Confisquieeren om daer uijt voor al te trecken de Costen ende Misen van Justitie.

  Actum in Judicio Extraordinario
  op den Casteele van Schinnen den 5. febrij 1751
  ende gepronuntieert den 15 maij 1751
Daem Gielen
Henderijck Pijls
Nicolas Campo
Dierck Koumans
JH Dullens secretarius

 
 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER