DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis Peter Schols - Geleen 11 december 1751
RHCL Maastricht - Archief LvO 1246

   
Vonnis
in Saecke
Den Heere Drossard
nomine officii Claeger
Tegens
Peter Schols Criminelen
beclaeghden en Gedetineerden
Gesien bij ons Schepenen der Graefschappe Geleen de processale stucken van den Heere Drossard nomine officij Claeger tegens Peter Schols, Criminelijck beclaegden ende gedetineerden, begonnen hebbende den 30en decembris 1750 ende Ge´nstrueert tot den 8en novembris 1751 volgens Inventaris daevan sijnde op d'8 dito novembris door den Secretaris geteekent. Gesien mede het advijs van de twee impartiale Rechtsgeleerden genomineert bij den vonnisse van den Souvereijnen Rade van Brabant van den 15den octobris lestleden. Ende op alles geleth, schepenen ten manisse van den presiderende Rechtdoende verclaeren den gedetineerden Peter Schols genoeghsaem overtuijgt te wesen bij middel van sijne gedaene bekentenisse, soo bij scherpe examinatie als bij sijne vrije recollectie van den 19, 20 en 21ten Juli 1751, mede plichtigh ende geco÷pereert te hebben aen de huijsbraecke, kneveleerije ende diefstal bedreven ten huijse van Henric Petri tot Puth in martio 1750. Daer beneffens eenen van de principaelste dieven geweest te hebben van de Gevaerlijcke Bende ende andere dieverijen begaen te hebben. Mitsgaeders plichtigh ende mede geholpen te hebben aen den Diefstal ende moortdaet begaen ten huijse ende aen den Persoon van den heere Pastoor van Grevenbicht. Als oock mede bestolen te hebben de kercken van Spauwbeeck, Bingelraede ende Saeffelen ende ande andere Crimen begaen te hebben.
Verclaeren dijenvolgens ter oorsake van dese voors. delicten, andere tot exempel denselven Peter Schols te Condemneren op de ordinarisse Gerechtsplaetse door den Scherprichter Levendigh Geraebraeckt, d'armen en Beenen in stucken Geslaegen, te weeten elcken arm op twÚÚ plaetsen ende elck been oock op twÚÚ plaetsen, ende alsdan met eene Corde om den hals geworcht ofte gestrengleert te worden op hetselve Radt tot dat de doodt daerop is volgende,
mitsgaeders in de Costen ter behoorlijcke taxatie ende moderatie ende deselve Gecort, verclaeren oock de overblijvende Goederen ende Effecten te Confisqueren tot profijte van den Gheenen ofte dergheene daertoe Recht hebbende.
Actum in Judicio Extraordinario op den Castele St Jans Geleen den ellifden decembris van duijsent seven hondert een en vijftigh
(was Geteckent) Dirck Geurts, Jan Sielis, Lambertus Claessens, Lambert Banens, Jac. Bormans, R Corten secretarius
Dese op d'16 decembris 1751 op den Castele St Jans Geleen als ter plaetse van Executie Gepronuntieert  ende door den Scherprechter Nicolaus Tillenborgh GeŰxecuteert
(onderstont  Ita attestor
was Geteckent)  R Corten Secretarius


 
 

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen ę Maaike van Eekelen

REGISTER