DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Vonnis Joannes Raets - Geleen 11 december 1751
RHCL Maastricht - Archief LvO 1246

     
Vonnis
in Saecke
Den Heere Drossard
nomine officii Claeger
Tegens
Joannes Raets Criminelen be-
claeghden ende Gedetineerden
Gesien bij ons Schepenen der Graefschappe Geleen de processale stucken van den Heere Drossard alhier nomine officii Claeger tegens Joannes Raets, Criminelijck beclaegden ende gedetineerden, begonnen hebbende den 17den septembris lestleden ende Geïnstrueert tot den 9den deses maents novembris. Conform den Inventaris sub eodem data bij den Secretaris ter ordonnantie geteekent. Gesien mede het advies van de twee onpartijdige Rechtsgeleerden benoemt bij seecker vonnisse van den Souvereijnen Rade van Brabant van d'15den octobris lestleden. Ende op alles geleth,
Rechtdoende ten manisse van den presiderende verclaeren den gedetineerden Joannes Raets bij middel van sijne eijgene bekentenisse, soo op de tortuire als bij sijne Libere Recollectie respective Sub datis 21, 22 en 25en oktobris lestleden, geconvinceert te wesen van mede plichtigh te sijn geweest aen de huijsbraecke ende diefstal begaen ten huijse van de Joffrouwen Gadée tot Lutteraede op het laeste van den maendt Junij 1749, als oock mede aen de huijsbraecke ende diefstal ten huijse van Henric Petri tot Puth geschiet in martio 1750.
Verclaeren dijenvolgens hieromme andere tot exempel denselven Joannes Raets te Condemneren op de gewoonlijcke Gerechtsplaetse aen eene Galge door den Scherprichter gehangen te worden met eenen Corde Geworgt of gestrengleert te worden tot dat de doodt daerop is volgende,
mitsgaeders in de Costen ter behoorlijcke taxatie ende moderatie ende deselve Gecort, verclaeren oock de meerest van desselfs goederen ende Effecten te Confisqueren tot profite van den geene ofte diegeene daertoe Recht hebbende.
Actum in Judicio Extraordinario op den Castele St Jans Geleen d'elfden decembris 1751
(was Geteckent) Dirck Geurts, Jan Sielis, Lambertus Claessens, Lambert Banens, Jac. Bormans, R Corten secretarius
Dese op d'16 decembris 1751 op den Casteele St Jans Geleen als ter plaetse van Executie Gepronuntieert  ende door den Scherprechter Geëxecuteert
(onderstont  Ita attestor
was Geteckent)  R Corten Secretarius


 
 

Naar boven

EMAIL























INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER