DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis  Hendrik Gerrits d.d. 11 augustus 1745
BHIC  -  Raad van Brabant  -  447-421

 
.........................


Extract uijt het Vonnis Register der Crimineele Rolle van dees Hoofd Bancke van Herlen
In Saeke
D'Heer Lt Drossaert deeses Lants nomine officii Claeger
Tegens
Hendrik Gerrits gedetineerde en beclaeghde

 

 

Visis actis op alles geleth waer op te Letten Stonde Scheepenen der HoofdBancke van Herlen bij manisse van D'Hr  vice Schouth, met advis van twee neutraele rechtsgeleerden, Recht doende verclaeren den beclaeghden Hendrik Gerrits te absolveeren van Claght en Conclusie des Heere Claegers, en denselven beclaeghden uijt sijne Detentie te relaxeeren. Aldus beraemt in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg op heeden den 10 aug. 1745. Coram Scabines omnibus Demptis Poppelman, Frencken et. Mengersheim / onderstond: ter ordonnantie / get. J.  C. Lamberts St. Secretaris van Herle
Dezes gepronuntieert den 11 aug. 1745 binnen Valkenborg

Dese gecollationeert en geauthoriseert
op heeden den 11 aug. 1745 binnen Valkenborg
Quod attestor
J. Theodor Craen Scabinus absent. Secret


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER