DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis  Johannes Vlecken d.d. 11 augustus 1745
BHIC  -  Raad van Brabant  -  447-421

 


Extract uijt het Vonnis Register der Crimineele Rolle van dees
Hoofd Bancke van Herlen
In Saeke
D'Heer Lt Drossaert deeses Lants nomine officii Claeger
Tegens
Johanes Vlecken gedetineerden en beclaeghden

 Visis actis op alles geleth waer op te Letten Stonde Scheepenen der HoofdBancke Herlen bij manisse van D'Hr  vice Schout, met ingenoomen advis van twee neutraele rechtsgeleerden, Recht doende verclaeren den beclaeghden Joh. Vlecken te absolveeren van Claght en Conclusie door den Heere Claeger ten sijnen Laste genoomen en gedaen, en den gedetineerdente relaxeeren uijt sijne Detentie. Aldus beraemt in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg op heeden den 10 aug. 1745. Coram Scabines omnibus Demptis Poppelman, Frencken et Mengersheim / onderstond: ter ordonnantie / get. J.  C. Lamberts St. Secretaris van Herle
Dezes gepronuntieert den 11 aug. 1745
binnen Valkenborg

Dese gecollationeert en geauthoriseert
op heeden den 11 aug. 1745 binnen Valkenborg
Quod attestor
J. Theodor Craen Scabinus absent. Secret


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER