DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

Vonnis van Jean L'OBRIER op 11 augustus 1745
BHIC - Raad van Brabant  447-421   

 
Extract uijt het Vonnis Register der Crimineele Rolle van dees Hoofd Bancke van Herlen


In Saeke
D'Heer Lt Drossaert deeses Lants
nomine officii Claeger
Tegens
Jean L'Obrier
gedetineerden en beclaeghden 
Visis actis op alles geleth waer op te Letten Stonde Scheepenen der HoofdBancke Herlen bij manisse van D'Hr  vice Schout, met advis van twee neutraele rechtsgeleerden, Recht doende verclaeren den beclaeghden Jean L'Obrier te absolveeren van Claght en Conclusie des Heeren Claegers, en denselven beclaeghden uijt sijne Detentie te relaxeeren. Aldus beraemt in Judicio Extraordinario binnen Valkenborg op heeden den 10 aug. 1745. Coram Scabines omnibus Demptis Poppelman, Frencken et. Mengersheim / onderstond: ter ordonnantie / get. J.  C. Lamberts St. Secretaris van Herle
Dezes gepronuntieert den 11 aug. 1745

Dese gecollationeert en geauthoriseert
op heeden den 11 aug. 1745 binnen Valkenborg
Quod attestor
J. Theodor Craen
Scabinus absent. Secret
.

Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER