DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Hendrik Beckx op 17 december 1743
RHCL Maastricht - Nieuwstadt 14In saake van den Heere
J.C. Rijcksz Drossart der steeden
en dorpen van den Ampte van
Montfort, officij nomine Cleger
  Tegens
Hendrick Beckx geapprehen-
deerden ende beklaagden
  Gesien bij den Gerichte der Stadt Nieuwstadt de feijten van belastinge, overgegeven bij het cohier van verbaalen den 18den october lestleden ende des geapprehendeerdens personele respondeeringen semotis advocato et procuratore daer op gedaen, tot dijen des Heere Clegers scrifture van aenklaghte geŽxhibeert den 21ten dito daer naer, waer onder den Heere Cleger ofiicij nomine concludeerende contesteerde ten eijnde den gedetineerden om de menighvuldighe schelmstucken en grove misdaden, in deselve aenklaghte naerder vermelt, gestraft soude worden naer recht en justitie andere ten exempel, gelijck dergelijcke misdadigers behooren gestraft te worden, met condemnatie in de costen en misen van justitie, mitsgaeders dat der selve goederen ten profijte van den Heere Cleger souden worden geconfisqueert vel alias etc. wie mede de scrifture van antwort van wegens den geapprehendeerden ter verbale van den 23 ten dito overgegeven, waeronder den selven concludeerende contendeerde ten eijnde de Heere Cleger in sijne aenklagte en conclusie daeronder genomen moghte worden verklaart niet gefundeert nochte ontfanckbaer, ende ten effecte van dijen den gedetineerden cost en schadeloos soude worden ontslaagen en sulckx al met de costen vel alias etc.
  Vorts gesien des Heere Clegers verbaal den 25ten dito daernaer gedicteert, waer onder den selven concludeerende contendeerde ten eijnde den geapprehendeerden en beklaaghden om sijne gedaene openbaare ontkentenissen ter bancke ende scherpe examinatie soude worden verwesen, wie mede het gedicteerde van wegens den geapprehendeerden daer tegens gedaen, waer onder den selven concludeerende contendeerde ten eijnde den Heere Cleger sijne genomene conclusie tot scherper examinatie voor als noch soude worden ontseijdt.
  En vorts hetgene hinc inde naerder is gedicteert met het decreet daerop gevolgt, waerbij den geapprehendeerden ter bancke en scherpe examinatie is verwesen. midgaeders oock gesien de respective bekentenissen van den selven geapprehendeerden soo in als extra torturam gedaen, waer bij blijckt dat den selven gedetineerden bekent heeft:

  Uijtgeswooren te hebben den schroomelijcken ende Godeloosen Eijdt onder hunne schelme bende geŽxpractiseert, waer bij onder andere gesworen heeft, dat sij Godt en de H. Moeder Godts souden afgaen en den duijvel aenroepen ende meer andere horribele puncten in den selven Eijdt en bekentenisse vermelt.
  Item dat medeplightigh is, aen den geweldigen diefstal ende gepleegden moordt ten huijse van Theodor Wintraken woonende aen den Beukenboom.
  Item aen de huijsbraake en divereij begaen bij sr. Clemens op den Steenwegh tot Sittart.
  Item aen de kerckedivereije tot Nieuwstadt
  Item aen de inbraake en huijsdivereije bij sekeren Joannes tot Geilekirchen
  Item aen de kerckedivereije tot Gangelt
  Item aen de inbraake en divereij der kercke tot Amstenraedt
  Item aen de inbraake en kercke divereije tot Spaubeeck
  Item aen de inbraake en kercke divereije tot Bronsem
  Item aen de inbraake ende kercke divereije tot Nagelbeeck
  Item aen de inbraake ende kercke divereije tot Marienbergh
  Item aen de huijsbraake en diefstal ten huijse van Mathijs van der Linden tot Dalen
  Item aen de braake en divereije tot Beeck
  Item aen de huijsinbraake ende divereije tot Schinvelt
  Item aen de inbraake ende kercke divereije tot Saeffelen
  Item aen de inbraake ende kercke divereije tot Waltvught
  Noch aen de divereij in het Stift tot Susteren
  Item aen den geweldigen diefstal en moordt gepleeght aen eenen halfman woonende op eenen hof over de Mase ontrent Stockhem
  Item aen de huijsbraake, diefstal ende knevelerije ten huijse van den Heere Pastoor tot Marienbergh
  Item aen de huijsbraake, diefstal ende knevelerije ten huijse van den Heere Pastoor tot Flodrop
  Item aen de inbraake ende kercke divereije tot Havert.

  Van alle welcke kercke ende huijsdivereijen den gedetineerden volgens de voors. bekentenissen sijn aendeel heeft genooten, wie oock mede plichtigh is aen het onteeren ende mishandeen van de H. geconsacreerde Hostien ende Sacra Vasa, gelijck alles breeder in actis staet vermelt ende gedetailleert.

  Vorts gesien de recollectie ende persisteeringe bij sijne voors. bekentenissen gedaen den 29ten october lestleden, als oock de reÔtereringe en persisteeringe daer bij door den geapprehendeerden buijten alle hachten ende banden onder den blauwen hemel in pleno judicio geschiet den 16den deses, op alles wel ende rijpelijck gelet,

  T'Gericht, met assumptie van drij onpartijdige schepenen uijt den hooftgerichte van Echt, naer manisse van den Heere Scholtis, recht doende, verclaart,
  dat den geapprehendeerden en beklaagden om de voors. enorme ende schroomelijcke feijten, en vordere in actis vermelt, door den scherprichter ter plaetse van justitie op het schavot aen den post van de galge sal worden vastgemaekt, hebbende eenen strop om den hals, ende als dan de rechte handt met combustibele materie bekleet en aengesteken sijnde, sal worden afgekapt ende int vier geworpen, ende van daer gebracht aen eenen pael, waer aen met eenen iseren bant om het lichaem, ende eenen om de pael, die sich draijt, met ene isere kettinge soodanigh dat ront kan loopen, behoorlijck geheghet, dessens tonge met eene gloijende pitstange sal worden afgenepen, naer dat ten dijen eijnde met koorden sal wesen vastgebonden, en wederom losgesneeden, als dan noch levendigh tot assen sal worden verbrant andere ten exempel.
  Den selven gedetineerden daer toe condemneerende, verclaaren daer en boven dat dessens goederen ten profijte van den Heer Cleger sijn geconfisqueert, om daer uijt te betaalen de costen en misen van justitie,
  Actum in judicio extraordinario den 17 december 1743
Ter ordonnantie
  N.G. Brandts secretaris


Naar boven

EMAIL 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER