DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Bernard Beckx op 17 december 1743
RHCL Maastricht - Nieuwstadt 14In saake van de Heere J.C. Rijckz
Drossart der steden en dorpen van
den Ampte Montfort, officij nomine
Cleger
  Tegens
Bernard Beckx geapprehendeerden
ende beklaaghden.
Gesien bij den Gerichte der stadt Nieuwstadt de feijten van belastinge van wegens den Heere Cleger overgegevene ten verbaele van den 18-october lestleden, en des geapprehendeerdens en beklaeghdens personeele respondeeringe daerop gedaen; tot dijen des Heere Clegers schifture van aenklaghte geéxhibeert ten verbaele van den 21en dito, waer onder den selven Concludeerende Contendeerde ten Eijnde den Gedetineerden om de soors. menighvuldighe schelmstucken en groove misdaeden gestraft soude worden naer recht en justitie, andere ten exempel gelijck dergelijcke misdadigers gestraft behooren te worden, met Condemnatie in de Costen en misen van justitie, mitsgaders dat der selver goederen ten profijte van den Heere cleger souden worden geconfisqueert vel alias etc.; Wie mede de schrifture van antwoordt van wegens den geapprehendeerden en beklaeghden ten verbaele van den 23ten dito overgegeven, waer onder denselven Concludeerende Contendeerde ten Eijnde den Heere Cleger in sije aenklacht ende Conclusie daer onder genomen mochte worden verclaert niet gefondeert nochte ontfanckbaer ende ten effecte van dijen den gedetineerden cost ende schadeloos soude worden ontslaegen; vorts gesien des Heers Clegers verbaal den 25ten daernaer overgegeven, waer onder den selven Concludeerende Contendeerde, ten Eijnde de geapprehendeerden en beklaagden ter bancke en scherpe examinatie soude worden verwesen; wie mede het Contreverbael van wegens den geapprehendeerden en beklaagden daer tegens gedaen, waeronder den selve Concludeerende contendeerde ten Eijnde den Heere Cleger sijne genomene conclusie tot scherpe examinatie voor als noch soude worden ontseijdt; ende vorts het gene hinc ende naerder is gedicteert met het decreet in saake gegeven, waer bij den geapprehendeerden ter bancke en scherpe examinatie is verwezen; mitsgaeders oock gesiende bekentenissen van den geapprehendeerden en beklaagden {u}voordat ter bancke was gebracht sonder tortuijre gedaen{/u}, waerbij blijckt, dat hij ten deele selver heeft geperpetreert ende ten deele plichtigh en handadigh is geweest aen verscheijde moorderijen, signanter
  aen den moort begaen aen sekeren Joannes bij Ickelraedt
  Item aen den Moort van sekere Catharijn Elisabeth van Eelen bij MaesEijck
  Item aen den Moort van Joannes Cremers uijt de Groenstraet
  Item aen den Moort van Joannes Janssen tot Lanaken
  Item aen den Diefstal en Moort op sekeren Hof tussen MaesEijck en Stockem begaen
  Item aen den Moort van sekeren Tilman, eenen weerth van Weer
  Item aen den diefstal en Moort in het huijs van den Beukenboom begaen;

Wie mede dat den selven mede plichtigh en handtdadigh is geweest
  aen de violente inbraeke ende diefstal bij seigneur Clemens op den Steenwegh tot Sittart
  Geleijck oock aen de inbraake en diefstal bij thelen tot Sittart
  Item aen het besteelen, knevelen ende binden van den heer Pastoor tot Vlodrop,
en heeft hij van de (bij de voors.) gestoolene effecten oock sijn aendeel genooten;

Vorts mede plichtigh en handadigh te sijn geweest aen de violente invasien en divereijen van de naervolgende kercken, te weeten
  aen de inbraak en diefstal begaen aen de kercke van Nieuwstadt
  Aen de invasie en diverije der kercke van Spaubeeck
  Aen de invasie en diverije der kercke van Wijnantsraedt
  Aen de invasie en diverije der kercke van Schinvelt
  Aen den getenteerden diefstal der kercke van Waubach
  Aen de invasie en diverije der kercke tot den Scheijdt
  Aen de invasie en diverije der kercke van Marienbergh
  Aen de invasie en diverije der kercke ot Nuth
  Aen de gene der kercke van Engelsdorp
  Aen de gene der kercke tot Brounsem
  Aen de gene der kercke van Saeffelen
  Aen de gene der kercke van Gangelt
  Aen de gene der kercke van Havert
  Aen de gene der kercke van Waltfucht
  Aen de invasie en diverije der kercke van Amstenraedt
  Aen de invasie en diverije der kercke van Bingelraedt
  Aen de gene der kercke van Vrijaldenhoven
  Aen de gene der kercke van Poffendorpf
  Aen de gene der kercke van Cosselaer
  Aen de invasie en diverije der kercke tot Tits
  Aen de invasie en diverije der kercke tot Oorsbeeck in den Lande van Valckeborgh begaen
Ende de in de voornoemde kercken bevondene Ciborien, Sacra vasa, priesterlijcke kleederen en kerckelijcke paramenten en effecten te hebben helpen rooven en verbrengen, en oock ten deele onder sijne mede directie sijn verdeelt worden, ende daer van altijt sijne portie vercregen en genooten heeft, en dat booven dijen de H. geconsacreerde hostien mede heeft misbruijckt en mishandelt, gelijck alles breder in actis staet vermelt en gedetailleert.
  Vorts gesien de persisteeringe bij de voorsz. bekentenissen door den geapprhendeerden den 16den deses, buijten alle hachten ende banden, onder den blauwen hemel in pleno judicio gedaen, op alles wel en rijpelijck gelet,

  T'Gericht met assumptie van drij onpartijdige schepenen uijt den Hooftgerichte van Echt, naer manisse van den Heere Scholtis recht doende, verclaert dat den geapprehendeerden en beklaagden om de voorschr. enorme en schromelijke feijten, en vordere in actis vermelt, ter plaetse van justitie, naer aengesien te hebben de executie van de andere, door de scherprichter op het scavot aen den post van de Galge sal worden vast gemaekt, hebbende een strop om den hals, en als dan, de rechte handt met combustibele materie bekleedt, ende aengesteken sijnde, sal worden afgekapt en int vier geworpen, waernaer op een Cruijs van onder op Lantsaem geradbrackt, met een mets in dessens zijde gesteken, en vier slaegen met eenen stock op sijn hooft geslaegen sullen worden en alsdan noch leventigh, met het selve Cruijs int vier geworpen, en tot assen verbrant sal worden, andere ten exempel en afschrick.
  Denselven geapprehendeerden en beklaagden daer toe Condemneerende, Verclaerende daer en boven, dat dessens goederen ten profijte van de Heere Cleger sijn geconfisqueert, om daer uijt voor al te betaalen de Costen en misen van justite, actum in judicio extraordinario den 17 december 1743
Ter ordonnantie
N.G. Brandts secretaris


Naar boven

EMAIL 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER