DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis Matthijs Corvers, Nieuwstadt 17 dec. 1743
Heemkunde Landgraaf - GSG-103 Verzameling Speckens

 


In saake van den Heer
J.C. Rijcksz Drossart der steeden
en dorpen van den Ampte van
Montfort, officij nomine Cleger
  Tegens
Mattijs Corvers geappreh. en beklaegden

  Gesien bij den gerichte der stadt Nieuwstadt de feijten van belastinge van wegens den Heere Cleger ten verbaale van den 14 november lestleden tegens den geapprehendeerden overgegeven ende deselfs personeele responderinge, semotis  Ad/to et Pro/re daer op gedaen, tot dijen des heere Clegers schrifture van aenklaghte den 23ten dito daer naer geëxhibeert, waer onder den selven Heere Cleger Concludeerende Contedeerde ten eijnde den selven gedetineerden om de begaene huijsbraaken, diverijen en kercke divereijen in de aenklagte breder vermelt gestraft soude worden, met Condemnatie in de Costen ende misen van justitie.
  Wie mede de schrifture van antword van wegens den geapprehendeerden ten verbaele van den 26ten daer naer overgeven, waer onder den selven Concldeerende Contendeerde, ten Eijnde den Heere Cleger in sijne aenklaghte ende Conclusie daer onder genomen mochte worden verclaart niet gefundeert nochte ontfanckbaer te, en ten effecte van dijen den gedetineerden cost en schadeloos, soude worden ontslagen, en sulckx alles met de Costen.
  En vorts gesien het verbaal van den Heere Cleger den 27ten dito daer naer gedicteert, waer onder den selven concldeerende ten Eijnde den geapprehendeerden en beklaegden om sijne gedaene ontkentenisse ter Bancke en scherpe examinatie soude worden verwesen, wije mede het gedicteerde van wegens de geapprehendeerden daer tegens gedaen, waer tegens den selven Concludeerende contendeerde ten Eijnde des Heere Clegers genome Conclusie tot scherpe examinatie voor als noch soude worden ontseijdt. En vorts hetgene hinc inde naerder is gedicteert, met het decreet daer op gevolght, waerbij den geappr. ter bancke en scherpe examinatie is verwesen.
  Mitsgaders oock gesien de respect. bekentenissen van den selven geappr. soo in als extra torturam gedaen, waer bij blijckt, dat den selven gedetineerden bekent heeft mede plichtigh en handadigh te sijn geweest aen de huijsbraake en divereij bij sekeren haemmaaker, woonende anderhalf ure van Gronsvelt.
  Item aen de inbrake en kercke divereij van den Scheijdt.
  Item aen den geweldigen diefstal en knevelerije bij de Heere Pastoor van Marienbergh, en verdere in actis vermelt.
  Vorts gesien de Recollectie ende persisteringe bij sijne bekentenisse den 10den deses gedaen, als oock de reïtereringe en venieuwinge der bekentenisse van deselve Feijten, door den geappr. buijten alle hachten en banden, onder den blauwen hemel in pleno judicio den 13den dito daernaer gedaen,
  Op alles wel ende rijpelijck gelet

  T'Gericht met assumptie van drij onpartijdige schepenen uijt het Hooft gerichte van Echt, naer manisse van den Heere Scholtis recht doende, verclaart dat den voors. geappr. en beklaagden om de voors. enorme feijten ter plaetse van justitie door den scherprichter aen eenen Pael sal worden verworght, ende soo danigh gestraft worden, dat de doot daer op volght ende daernaer tot assen verbrant worden, anderen ten Exempel en afschrick.
  Den selven geappr. daertoe Condemneerende, mitsgaders in de costen ende misen van justitie.
  Actum in judicio extraordinario den 17 december 1743
 


Naar boven

EMAIL 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER