DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Vonnis van Joannes Gardenier op 17 december 1743
RHCL Maastricht - Nieuwstadt 14

 In saecke van den heere J.C. Rijckz.
Drossart der steden en dorpen van den
ampte van Monfort nomine officij
cleger

Teghens

Joannes Gardenier geapprehendeerden
en beclaeghden


Gesien bij den gerichte der stadt Nieuwstadt de feijten van belastinge van
wegens den heere cleger geëxhibeert ter verbaele van de 16 november
lestleden, ende des geapprehendeerdens en beclaeghdens personeele
responderinge doens daer op gedaen; tot dijen des heere clegers schriftuijre
van aenclaghte overgegeven ten verbaele van den 22 dito waerbij denselven
concluderende contendeerde ten eijnde den geapprehendeerden en
beclaeghden om de voorschreven begaene delicten en diverijen andere ten
exempel met soo daenighe levens straffe soude worden gestrafft als
dergelijcke misdaedigers behoiren gestrafft te worden ofte anders als desen
Eersaeme gerichte naer recht en justitie souden vinden te behoiren met
condemnatie in de costen deser en misen van justitie cum confiscatione
bonorum. Wie mede de schriftuijre van antwoordt van wegens den
geapprehendeerden ten verbaele van den 26 dito geëxhibeert waer onder
den selven concluderende contenteerde ten eijnde den heere cleger mochte
worden verclaert in sijne aenclachte ende conclusie daer onder genoemen
niet gefondeert nochte ontfanckbaer en ten effecte van dijen desen
gedetineerden cost en schaedeloos soude worden ontslaegen en sulcx al
mette costen vel alias etcetera. Vorts gesien het geverbaliseerde aen sijde
van den heere cleger gedaen ter rolle van 27 dito, waerbij denselven
concluderende contenteerde ten eijnde desen gedetineerden ingevolgh
Landtrecht deses Overquartiers pag. 380 art. primo et segundo ter bancke
en scherpe examinatie mochte worden verwesen. Wie mede het
contreverbael van wegens de geapprehendeerden daertegens gedaen
waerbij den selven concluderende contenteerde ten eijnde desen
gedetineerden ingevolgh Landrecht deser Overquartiers pag 380 art.
segundo et tertio ter bancke en scherpe examinatie niet en mochte ofte
conde gebracht worden. Als oock t gheene hinc ende dato naerder is
gedecreteert met het decreet, doens daerop gevolght, waerbij den
geapprehendeerden ter bancke is verwesen om scherpelijck geëxamineert
te worden. Voorts oock gesien de bekentemissen van den
geapprehendeerden ter bancke gebracht sijn deden 9 december lestleden
sub tortura gedaen waer bij blijckt dat desen geapprehendeerden
medeplightigh ende handtdaedigh is geweest aen den geweldigen diefstal,
knevelarije en moordt ten huijse van Theodorus Wintraecken, aen den
beuckenboom begaen; als oock aen d'inbraecke en huijs dieverije van
seigneur Clemens op den Steenwegh tot Sittardt; en de persisteringe en
verzereringe(?) derselve den 13 dito door den geapprehendeerden buijten
alle hachten en banden onder den blauwen hemel coram pleno judicio
gedaen. Op alles wel en rijpelijck gelett:

T gericht met assumptie van drij onpartijdige Schepenen uijt den
hooftgerichte van Echt naer Maenisse van den heere Scholtus recht doende,
verclaert dat den geapprehendeerden en beclaeghden ter plaetse van justitie
door den scherprichter met eene coorde om den hals aen de galge sal
gehangen, en daer mede soodaenigh gestraft te worden, dat de doot daer
naer volght; en sulcs geschiet met eene isere kettingh om den hals daer aen
worden vastgemaeckt en blijven hangen tot dat sal wesen verwesen
andere ten exempel en affschrick. Den selven geapprehendeerden daer toe
condemnerende, verclaerende tot dijen dat dessens goederen ten profijte
vande heere cleger alhier zullen wesen geconfisqueert om daer uijt vooral
betaelt te werden de costen en misen van justitie.
Actum in judicio extraordinario den 17 decembris 1743 


Naar boven

EMAIL 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER