DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van Eekelen

(Advies tot) vonnis tegen Anton Haeseliers, Schaesberg 17 okt. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828
  De onder gescheve Advocaeten, gesien ende geëxamineert hebbende het proces Criminel ventilerende voor de justitie der Heerlicheijt Schaesbergh tusschen d'Heere Dortant Schoutet en aldaer nomine officij Claeghere ende Antoen Haesselers vulgo de schrout, gedetineerde ende Crimineelijck Beclaeghde soo ende gelijck het selve onder behoirlijcken inventaris van den .. .. gesloeten aen ons is worden behandight, sijn van gevoele dat daerinne behoort gevonnist te worden in der maniere als volght
Vonnis in saecke van
d'Heere Frederick Theodor
Dortans, Schoutet der
Heerlicheijt Schaesbergh
nomine officij Claegher
teghens Antoin Haeselers
Crimineelijck gedetineerde
ende beclaeghde
Gesien bij ons Schepenen der Heerlicheijt Schaesbergh etc.
Dictum

Ende op al wel ende rijpelick geleth: Schepenen ter maenisse van den oudsten Presiderenden, naer ingenoemen advies van twee onpartijdighe rechtsgeleerde, verclaeren den beclaeghde oevertuijght van te wesen van eene groete Bande inbreekers ende dieven,
  ende mede plichtigh te sijn gewest, aen den inbreuck ende diefstael gecommitteert op den nieuwen Hoof Waerden in den vasten avondt des jaers 1741, aldaer de schildwaght gehouden te hebben, de daeruuijt gestoelene effecten te hebben helpen verdeelen ende sijne portie daeraf  genoeten te hebben.
  Weiders van mede geprofijteert te hebben van den diefstael gecommitteert den 20en februarij op de pastorije van Marienbergh.
  Deerdens van gecoöpereert te hebben aen den inbreuck ende diefstael begaen op dn 18en januarij 1742 ten huijse van Johannes Essers op de Magerau, aldaer doens de schildtwaght gehouden te, de daeruijt gestoelene effecten te hebben helpen verbrenghen, daernaer verdeelen ende sijne portie daeraf vercreghen te hebben.
  Vierdens van mede geassisteert te hebben aen de op allerHeijlighen daegh lestleden des avents getenteerde invasiens ende diefstaelen op de pastorije van den Scheijdt ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh.
  Vijfdens van mede plichtigh te sijn gewest aen den violenten inbreuck ende diefstael gecommitteert in de nachte van den 16en totten 17en octobris 1741 ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen den Stiegel, aldaer aen de buijtenste poorte de schildwaght gehouden, de daeruuijt gestoelene effecten te hebben helpen verdeelen, ende sijne portie daeruuijt vercreghen te hebben.
  Sesdens van insgelijcks geassisteert te hebben aen den inbreuck ende diefstael geperpetreert ten huijse van Aret Leutgens in der Banck op den lesten maij 1742#, daerontrint doens de schildwght gehouden, de daeruuijt gestoelene effecten te hebben helpen verbrenghen, daernaer verdeelen, ende sijne portie daeraf genoeten te hebben.
  Sevenden van mede plichtigh te sijn gewest aen den inbreuck ende diefstael gecommitteert in de nachte van den derden tot den vierden julij 1742 ten huijse van Jan Keulaerts op de Locht, aldaer doens de schildtwaght gehouden te hebben op den wegh coemende van Aecken, de daerbij gestoelene effecten te hebben helpen vervoeren, daernaer verdeelen ende sijne portie daeraf vercreghen te hebben.
  Achdens van mede geassisteert te hebben aen het besteelen der voerkarre van Printzen ende Dalen geschiet op den iersten decembris 1741, ende gestaen hebbende op den vrijen pat teghens oever van het huijse van den schepen Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenberg, aldaer diverse effecten te hebben helpen verbrenghen, daernaer verdeelen ende sijn deel daeraf genoeten te hebben.
  Nono van mede plichtigh te sijn gewest aen den diefstael gecommitteert in den maendt augusti 1741 ten huijse van Johannes Thorns tot Ritserveldt, ende sijne portie daeruuijt genoeten te hebben.

  Tot reparatie van alle welcke Crimen Schepenen verclaeren den beclaeghde te condemneren tot Exampel door den Scherprechter op ene publijcke plaetse aen eene galge gehanghen ende geworght te worden tot den doode toe.
  Vercklaerende sijne goederen en effecten te Confisqueren, daeruuijt voor al te trecken de costen ende misen van justitie, actum in extraordinaris judicio den seeventienden octobris 1743

  De redenen resulteren uuite voors. convictiens, ende gereïtererde gequalificeerde Crimen: aldus geaviseert den 17en octobris 1743 Salvo etc.

  P.a. Pelsser  S. Smets JV..bus
  1743

H. Dortant


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER