DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Servaas Arets, 7 sept. 1743 Schaesberg
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7828


Vonnis
...in saeke
van d'heere Frederik Theodor Dortant, Schoutet der Heerlicheijt Schaesbergh, nomine officij Claegher
...Teghens
Servais Aerets beclaeghde ende gedetineerde


............................


Gesien bij de Justitie der Heerlicheijt Schaesbergh

..........Dictum

Ende op alles wel ende rijpelijck geleth, Schepenen ter manisse van den oudsten ende bij assumptie ende interventie van twee onpartidighe rechtsgeleerden in d'Universiteijt van Louven geadmitteert, verclaeren den beclaeghde oevertuijght van te wesen van eene groote bande inbreekers en dieven, ende plightigh te wesen

- In den iersten aen de getenteerde inbreucken ende diefstallen op de pastorije van den Scheijdt ende Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenbergh.

- Tweedens van mede geassisteert te hebben aen den inbreuck, ende diefstall geperpetreert op den nieuwen hoof Waerden in den Vasten avondt des jaers 1741. Aldaer doens de schiltwaght gehouden, de gestoelene effecten mede gedeelt, ende sijn deel daeruuijt becoemen te hebben.

- Tertio van mede plichtigh ende handdaedigh te sijn geweest aen den inbreuck ende merckelijcken diefstall gecommitteert op de pastorije van Marienbergh in feb. 1742, van de aldaer vindbaere effecten, soo gelt als ander mobilien te hebben helpen besteelen ende ontvoeren, mede deelen ende sijne portie daeruuijt becoemen te hebben.

- Quarto van gecoopereert te hebben aen den violenten inbreuck ende diefstall geschiet tot Twembruggen ten huijse van Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum in den maendt augusti 1742, de aldaer bevintbaere effecten te hebben helpen besteelen ende ontvoeren. deselve mede deelen ende sijne portie daeruuijt genoeten te hebben.

- Quinto van mede plichtigh te wesen aen den inbreuck ende diefstall gecommitteert ten huijse van Jan Essers op de Magerau op den 18en januarij 1742, de schildtwaght aldaer gehouden, de gestoelene effecten mede gedeelt, ende sijn deel daeruuijt ontfanghen te hebben.

- Sexto van mede plichtigh te wesen aen den inbreuck, ende diefstall gecommitteert tot Ritzerveldt ten huijse van Johannes Thorns in de jaere 1741, de schildtwaght aldaer gehouden, de gestoelene effecten mede gedeelt, ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

- Septimo mede geassisteert te hebben aen den inbreuck, knevelrije ende diefstall geperpetreert ten huijse van Jan Keularts op de Locht in den jaere 1742, de aldaer vintbaere gelt, kleederen ende andere mobilien ende effecten te hebben helpen besteelen ende ontvoeren, deselve mede deelen, ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

- Octavo van mede geperpetreert te hebben aen den inbreuck ende diefstall geschiet op den sesthienden octobris 1741 ten huijse van Matthijs Koekelkorn aen den Stiegel, aldaer doens de schidtwaght gehouden te hebben, ende present te sijn gewest aen de verdeelinghe der gestoelene effecten, ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

- Nono mede plichtigh ende handdaedigh te sijn gewest aen den violenten inbreuck, knevelrije ende diefstall geperpetreert ten huijse van Aret Lutgens in de Bancke, aldaer met andere de huijsdeure met gewelt te hebben helpen op loepen ende forceeren, de liedens aldaer helpen knevellen, ende mishandelen, alle vintbaere gelt ende effecten besteelen, deselve daernaer met sijne gesellen helpen deelen ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben

- Decimo, van mede plichtigh te wesen aen den diefstael gecommitteert aen de kaerre van den voermans Printzen ende Dalen, gestaen hebbende teghens over den huijse van Hendrik Dautzenbergh op den Lichtenberg in den pass, op den iersten decembris des jaers 1741 ende de waehren daerop sijnde te hebben helpen besteelen, ende sijne portie daeruuijt in gelt vercreghen te hebben.

- Undecimo van mede plichtigh te sijn gewest aen den inbreuck, ende diefstael geschiet alhier in de kercke van den Scheijt op den 10en aprilis ende aldaer de sacra vasen ende kercke ornamenten te hebben helpen besteelen ende sijn deel daeruuijt in gelt genoeten te hebben.

- Duodecimo van mede gecoopereert te hebben aen den inbreuck, ende diefstael gedaen in de kercke van Eijgelshoven in den maendt junij 1736, aldaer schiltwacht gehouden ende uuijtter aldaer gestoelene effecten sijne portie in gelt genoeten te hebben.

- Decimo tertio van gecoopereert te hebben aen den inbreuck ende diefstael geschiet in de kercke van Marienbergh, aldaer de schiltwaght gehouden ende sijn deil uuijt desen diefstael in gelt genoeten te hebben.

- Decimo quarto van gecoopereert te hebben aen den inbreuck ende diefstael der kercke van Bronssem, aldaer de schiltwaght gehouden, ende sijn deel alwederom in gelt genoeten te hebben.

- Decimo quinto van mede plichtigh te wesen aen den inbreuck ende diefstael gecommitteert in de kercke van Amstenraede, doens aldaer de schiltwaght gehouden te hebben ende sijne portie daeruuijt in gelt ontfangen te hebben.

- Decimo sexto mede plichtigh te wesen aen den inbreuck ende diefstael van de kercke van Nieuwenstadt, de schiltwaght doens aldaer gehouden ende sijne portie daeruuijt genoeten te hebben.

- Decimos septo van geassisteert te hebben aen den diefstael gedaen in de kercke van Climmen, aldaer doens op schiltwaght gestaen, ende sijne portie in gelt wederom, ontfangen te hebben.

Tot reparatie van alle welcke seer enorme Criemen ende tot afschrick ende exempel van andere, condemneren de schepenen den Beclaeghde van met eene corde aen den hals ende aengedaen met een oeverpeckt kleidt gebonden te worden aen eenen pael, alwaer den scherprechter hem de rechte handt sal afcappen, denselven dijenvolghens weurgen, ende half verbrannen, om daernaer sijn dus gebrandt lichaem op een radt vast gestelt ende voors. afgecapde handt daerop vast genaegelt te worden.
Confisquierende de goederen ende effecten van den voors. Beclaeghse, daeruuijt voor al te trecken de costen ende misen van justitie.
Actum in extraordinario judicio den sievende septembris 1743

.......P.A. Pelsers Jur.Lic. F. Smets Jur. Lic.

H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER