DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Mergen Arets, 7 sept. 1743 Schaesberg
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7828


Vonnis
...in saeke
van d'heere Frederich Theodor Dortant, Schoutet der Heerlicheijt Schaesbergh, nomine officij Claegher
...Teghens
Marie Arrets huijsvrouwe van Michel Arrets, Crimineelijck beclaeghde en gedetineerde


............................


Gesien etc.

..........Dictum

Ende op alles wel ende rijpelijck geleth, Schepenen ter manisse van den oudsten presiderende schepen ende bij assumptie ende interventie van twee onpartidighe rechtsgeleerden verclaeren de gedetineerde, bij haere bekentenissen geconvinceert van verwettight te sijn geweest,

- dat haeren voors. man was van eene groote bande inbreekers ende dieven, ende dat dieselve voor een groot gedeelte dickwils ten dijen fine in haere huijse vergaedert sijn geweest.

- 2do van bij haere bekentenisse wederom oevertuijght te wesen van die door haeren voors. man ten haeren huijse gebroghde ende gestoelene saecken, soo uijtte kercke als anderswoo te hebben helpen consumeren ende respective verteeren ende verslinden.

- 3tio wederom uijt haere eijghene bekentenisse ende anderssints oevertuijght van geweeten te hebben, dat haere dochter Christijn uuijtte wercken van haeren eijdom Diricks bevrucht was en van deselve, haere dochtere ontrent der sieben maenden swangere wesende, naer voorgaenden complot te hebben helpen wurgen dooden, geleden alsnu voor ontrent wier jaeren, te weesen in januario 1739.

- Quarto van door haere bekentenisse wederom overtuijght te wesen geweeten te hebben, dat haere dochter Marie bevrught was in den maendt maij lestleden ende dat deselve haere dochtere in haere presentie eenen drank, wesende in een kleen glaesken ingenomen heeft ende dat sij doens eenen dagh daernaer gesien heeft, dat dieselve de vrucht quitte geraekt was ende afgejaeght hadde.

Tot reparatie van alle welcke enorme Criemen schepene condemneren de gedetineerde, ander ter exempel van op het radt geleght te worden alwaer den scherprechter haer rechte handt met een bijl sal afcappen ende deselve dijen volghens van onder tot boven levendigh sal raarbraecken ende het hooft met een bijl afcappen, sullende haer lichaem daernaer op een radt ende haer hooft op eenen ijsere stange gestelt ende de handt aen het radt vast genaegelt worden.
Daertoe deselve condemnerende met confiscatie van haere goederen ende effecten daeruuijt vooral te trecken de kosten ende misen van justitie.
Actum in extraordinario judicio den sievenden septembris  1743


.......
P.A. Pelsers Jur.Lic.F. Smets Jur. Lic.

H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER