DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

 Maaike van Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van Eekelen

Vonnis Johannes Dirckx alias den Dock, 7 sept. 1743 Schaesberg
RHCL Maastricht Landen van Overmaas 7828


Vonnis
...in saeke
van d'Heere Theodor Fred. Dortant, Schoutet der Heerlicheijt Schaesbergh, nomine officij Claegher
...Teghens
Johannes Dirricks, alias den dock, Crimineelijck beclaeghde en gedetineerde
Gesien bij ons schepenen der Heerlicheijt Schaesberg

..........Dictum

Ende op alles wel ende rijpelijck geleth, Schepenen ter manisse van den oudsten presiderende schepen ende bij assumptie ende interventie van twee onpartidighe rechtsgeleerde verclaeren den beclaeghden overtuijght van te wesen van eene groote Bande inbreekers ende dieven der kerken ende huijsen, ende mede plichtigh ende handdaedigh te sijn gewest

- 1 Aen de getendeerde inbreucken ende diefstaelen op Aller heijligen daegh lestleden s'avonds op de pastorie van den Scheijdt, ende ten huijse van Hendrick Dautzenbergh op den Lichtenberg.

- 2do Van gecoopereert te hebben in den jaere 1741 in den vasten avont aen den inbreucke ende diefstael geschiedt op den nieuwen hoof Waerden, aldaer de schildtwaght gehouden, de gestoelene efecten mede gedeelt ende sijn deel daeruuijt vercreghen te hebben.

- Derdens, van mede geholpen te hebben aen den violenten inbreuck ende merckelijcken diefstael geschiet op de pastorije van Marienbergh den 20en feb. 1742, aldaer in de keucken sijnen post gehadt te hebben, met sijne gesellen de aldaer vintbaere geldern, mobilien ende effecten te hebben helpen verdeelen ende sijn deel daeruuijt vercreghen te hebben.

- Vierdens, van gecoopereert te hebben aen de violente invasie ende diefstael geschiet tot Twembruggen bij Anna Sijpekotten, weduwe Willem Ploum op den iersten aug. 1742, aldaer de schiltwaght gehouden, de gestoelene effecten mede gedeelt ende is deel daeruuijt vercreghen te hebben.

- Vijfdens, van mede plichtigh te sijn gewest aen den inbreuck, schroemelijcke knevellerij ende grooten diefstael gecommitteert ten huijse van Jan Essers op de Magerau op den 18en jan. 1742, hebbende aldaer onder andere de huijsvrouwe van den voors. Essers helpen aermen en beenen bij malkanderen binden ende naer den kelder inwerpen, aldaer denseven gebrand met faeckelen van de heessen aen tot aen haeren ruck om deselve te dwingen ende doen seggen alwaer haer gelt was, waernaer hij met sijne andere complicen dit gelt ende alle andere aldaer vintbaere mobilien ende effecten uuijtselve huijse gedraegen, gestoelen, onder hun gedeelt, ende sijn deel daeruuijt vercreghen heeft.

- Sesdens, mede plichtigh ende handaedigh te sijn gewest aen den inbreuck, knevelereij ende diefstael gecommitteert ten huijse van Johannes Thorn tot Ritzervelt in aug. 1741, hebbende onder andere aldaer met eenighe van sijn gesellen de kisten ende schappraijen geforceert, alle te selve huijse vindbaere gelt, mobilien ende effecten ewegh genoemen, onder hun gedeelt, ende sijn deel daeruuijt vercreghen.

- Sevenden, van geassisteert te hebben aen den inbreuck ende diefstael begaen op den vierden julij 1742 ten huijse van Jan Ceularts op de Locht, de schiltwaeght aldaer gehouden te hebben, de gestoelene gelt ende effecten mede gedeelt, ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

- Achdens, van present te sijn gewest aen d'invasie ende diefstael geperpetreert ten huijse van Aeret Lutgens in der Bancke op den sesten maij 1742, aldaer de schiltwaght gehouden te hebben, de gestoelene effecten mede gedeelt, ende sijn deel daeruuijt gecreghen te hebben.

- Neghens, van insgelijcks gecoopereert te hebben aen d'invasie ende merckelijcken diefstael gecommitteert ten huijse van Matthijs Kockelkorn aen den Stiegel op den 16en octobris 1741, aldaer de schiltwaght gehouden te hebben, de gestoelene effecten mede gedeelt, ende sijn deel daeruuijt vercreghen te hebben.

- Decimo, van mede plichtigh ende handaedigh te sijn gewest aen den inbreuck ende diefstael der kercke alhier op den Scheidt geschiet den 10en april 1736, daeruuijt te hebben helpen ontvoeren alle sacra vasa ende ornamenten, ende voor sijn deel daeruuijt vercreghen te hebben eenen pattacon.

- Undecimo, van mede plichtigh te wesen aen d'invasie ende diefstael geschiet in de kercke van Eijgelshoven in julio 1736, de schiltwaght aldaer gehouden te hebben, ende voor sijn deel van de aldaer gestoelene kercke saecken vercreghen te hebben een stuck van seven specie schillingen ende thien oort.

- Duodecimo van gecoopereert te hebben aen den inbreuck ende diefstael der kercke van Marienbergh, aldaer de schiltwaght gehouden te hebben, ende voor sijn deel van de kercke saecken vercreghen te hebben acht specie schillingen.

Item

- Decimo tertio volghens sijne bekentenisse en anderssints geconviceert van in januario 1739 met sijne schoonmoeder ende eene andere naer voorgaende complotteringhe sijne schoonsustere Christijn Arrets, door sijne werken swanger wesende ontrent de ses maenden, te hebben helpen wurgen ende dooden om sijne wandaeten te bedecken.

- Decimo quarto volghens sijne bekentenisse wederom geconvinceert van sijne andere schoonsustere, nu geleden een jaar vleeschelijcker wijser schandelijck geconverseert te hebben, ende haer doodt kindt in den maendt meij lestleden op stuck land aen sijne schoenvadere toebehoirende, begraven te hebben.

Tot reparatie van alle welcke schroemelijcke ende seer enorme Criemen, als oock, tot afschrick ende exempel van andere
Condemneren de schepenen den voors. beclaeghden van mette Corde in den haels door den scherprechter aen eenen stock of pael gebonden te worden, den welcken aen hem alsdan sijne rechte Handt met Combustibile materie besmeert, ende aengestecken sal afcappen, ende sijne tepelen aen de borste met gloijende pitstange afkniepen ende denselven half weurgen, vierdelen, ende den Cr.. koop afcappen, sullende desen koop in eene ijsere stange op een radt gestelt ende de afgecapde handt, beneffens de vier deelen van desselfs lichaam aen t'selve radt vast genaegelt worden,
Verclaerende sijne goederen te confiqueren, daeruuijt voor al te trecken de costen ende misen van justitie.
Actum in extraordinario judicio den sievenden septembris 1743

.......P.A. Pelsers Jur.Lic. F. Smets Jur. Lic.

H. Dortant
H. Dauzenbergh
M. De Macker
Peter Cremers
Petr. Dautzenbergh, Secretaris
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER