DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
       Eekelen

Het (concept)vonnis van de Rode Speelman van Nagelbeek
Schinnen 10/17 december 1743  •••  RHCL Maastricht  LvO 2024D'ondergeschrevene, gegradueerde rechtsgeleerde ende advocaten gesien ende geëxamineert hebbende het proces Crimineel ventilerende voor de Justitie der heerligheijd Schinnen in't lant van Valkenborgh tusschen den heere Officier van aldaer nomine officii Claegere, ende Johannes Katsbergh den ouden, Spelman van Naegelbeck beclaeghde ende gedetineerden, soo ende gelijck dese processuale stucken den 5. deses maents geïnventariseert ende behoorlijck geslooten aen d'onderschrevene sijn toegesonden,
soo gedraeght t'advijs dat daerin behoirt gevonnist te worden als volght:

Gesien bij Ons Schepenen Etc.

Dictum

Ende op alles wel ende rijpelijck geleth   Schepenen ten maenise van den præsideerende, naer ingenoemen advijs van twee gegradueerde rechts-geleerde, verclaeren den voorss. beclaeghde overtuijght te sijn, van te wesen van eene groote bende van inbreeckers, knevelaers, dieven, ende Roevers.
Ende voorder medeplichtigh te wesen

1mo  van geassisteert te hebben aen den met inbreuck getenteerden diefstael ten huijse van Mevrouw de Weduwe Duijckers in het Raed.

2do  van medeplichtigh ende handtdaedigh te sijn gewest aen d'invasie van de winckeldiefstael begaen in de nachte van den 6° tot den 7° novembris 1742 ten huijse van Abraham Clemens in de Voorstadt van Sittart, alle de aldaer gevondene wahren ende effecten te hebben helpen ontvoeren ende sijne portie daeruuijt te hebben.

3tio  geconvinceert te sijn volgens sijne eijgene bekentenisse geassisteert te hebben aen den botter diefstael geschiet ten huijse van Matthijs Houtvast ende sijn deel daeruuijt genooten te hebben.

4to  van geassisteert te hebben aen d'invasie ende diefstael gecommitteert inde nachte van 15. totten 16. martij 1742 ten huijse van Theodor Wintraeken aen den Beuckenboom onder Limbricht, daer ontrint de schiltwacht gehouden te hebben geduijrende, dat sijne Complicen d'effecten daeruuijt waeren stelende, ende dat eenen der Complicen de vrouwe van t'huijs was doodschietende, mitsgaeders van sijn deel uuijt desen diefstael geprofijteert te hebben

5to  van volgens sijne bekentenisse mede geholpen te hebben aen d'invasie, ende diefverije der kercke van Amstenraede gecommitteert in den maent maij 1736

6to  aen d'invasie ende diefstael van de kercke van Spaubeek

7mo aenden diefstael der kercke van Bronssem mede sijn deel uuijt dese kerckediefstaelen genoten te hebben

Tot reparatie van welcke enorme Criemen ende tot afschrickende exempel van anderen, soo verclaeren de Schepenen den voorss. beclaeghde te condemneren van door den ScherpRichter op eene publijke plaetse aen eenen pael gebonden, ende gewoercht te worden, tot dat den doodt volght, ende daernaer verbrandt te worden, verclaerende voorders sijne goederen ende effecten te Confisqueren, daeruuijt voor al nochtans te trecken de Costen en misen van justitie
Aldus beraamt op het Casteel van Schinnen in judicio extraordinario den    decembris
 ... pronuntiatum den 17 decembris 1743
1743

De redenen van dit vonnis resulteren soo uuijt de Convictiens als uuijt de bekentenisse des beclaeghde in actis aengetrocken, ende voorders gelijck op den voet van onse andere advijsen breeder is gededuceert
Aldus geavijseert tot Limborch den 10. decembris 1743 actum salvo ...
is cort  In Judicio Extraordinario
den 17 decembris 1743


P.A. Pelser..........S. Smets

..........J.v.L
..........1743
Daem Gielen
Henderijck Pijls
Nicolas Campo
J.H. Dullens
And. Hensen
jacob wouters
Dirck Geurts
J.H. Lambermont Secr.Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER