DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

 Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

 Maaike van
       Eekelen

Vonnis van Hendrik Meels d.d. 5 november 1743
RAL Archief LvO 1779


Den Here Leopold Duijckers
Drossard van de Graefschappe
Amstenraedt ende van de
Bancke van Oirsbeck nomine
officii Clagher

Hendrik Meels van Merckelbeck
ressort der voorschr. Bancke Crimineelijck Beclaeghde ende gedetineerde


........................


Gesien bij de Schepenen der voorschr. Bancke

Dictum


Ende op al wel ende rijpelijck geleth Schepenen der voorschr. Bancke ter manisse van den presiderende, ende bij assomptie ende interventie van twee gegradueerde rechtsgeleerde verclaeren den Beclaeghde oevertuijght van te wesen van eene groote Bande inbrekers, knevelaars, dieven ende roovers. Ende gecoopereert te hebben aen den aen den nu t'sedert eenighe jaeren getenteerden diefstael met inbreuck ten huijse van mevrouw de weduwe Duijckers.

Tweedens: aen op aller Heijlighen Daegh lestleden getenteerde invasie op de pastorije van den Scheijdt, ende ten huijse van Hendrick Dauzenbergh op den Lichtenbergh.

Dierdens aen den getenteerden diefstal aen het huijse van Schinnen.

Vierdens: van mede geholpen te hebben aen de huijsbraak ende diefstal den 20en februari 1742 gecommitteert op de pastorije van Marienbergh, daerontrent de schildwaght gehouden te hebben, ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

Vijfdens: van mede plightigh te sijn gewest aen den inbraeck, ende beroovinghe van den winckel bij ... Thielen tot Sittard in de Putstraet begaen thien daeghen voor Pinxsen des jaers 1737. Aldaer doens de schiltwaght op de straete gehouden, ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

Sesdens: van mede plightigh, ende handadigh te sij gewest aen de inbraeck ende diefstael van de winckel geschiet in de naecht van den sesden totten sevenden novenbris 1742 te huijse van Abraham Clemens op den Steenwegh achter Sittart. Ende van alle daerinne vintbaere winckelwaehren te hebben helpen rooven, daernaer verdeelen, ende sijn deel daeruuijt geprofijteert te hebben.

Sevendens: van oevertuijght te wesen volghens sijne bekentenissen mede plichtigh te sijn geweest aen de diefstaelen begaen tot Eenighhousen onder Limbricht, ende aen seeker herberge gelegen eene uhre achter Valkenbourg.

Achdens: van gecoopereert te hebben, ende mede plichtigh te sijn geweest aen de violente invasie en diefstael begaen in de nacht van den deerden totten vierden decembris 1738 op het Casteel van Oost boeven Valckenbourg gelegen. Alle de daeruuijt gestoelene sijlverwerck ende effecten te hebben helpen ontvoeren, ende verberghen, daernaer verdeelen, ende sijne portie daeruuijt gehadt te hebben.

Nono: van mede plichtigh te sijn gewest aen d'invasie ende diefstael nu geleden ontrent vijf jaeren begaen ten huijse van den Heere Canoniek Kerckhoofs. Ende voors. van de daeruuijt gestoelene effecten, bestaen hebbende soo in sijlverwerck, als cooper, tinne, linnewendt ende kleederen te hebben helpen wegh draeghen, daernaer verdeelen ende sijn deel daeruuijt genoeten te hebben.

Decimo: van gecoopereert te hebben aen de kercke dieverije begaen des naechts voor Christ naecht des jaers 1736 in de kercke van Marienbergh. Aldaer op schiltwaght gestaen ende sijn deel daeruuijt in gelt ontfanghen te hebben.

Tot reparatie van alle welcke criemen ende andere tot door hem ad acta bekent, ende daeruuijt resulterende, als oock, anderen tot exempel ende afschrijck, Schepenen ter interventie als boeven, condemneren den beclaeghde van met een oeverpeeckt kleedt aengedaen op eene publijcke plaetse door den scherprechter aen eenen pael gebonden, aldaer gewoerght totten doode toe, en daernaer verbrandt te worden.
Verclaerende mede sijne goederen ende effecten te confisqueren, daeruuijt voor al te trecken de costen ende misen van justitie.

Aldus gesententieert op het Casteel Amstenraedt in extraordinarisse vergaderinghen den vijfden novembris 1743.

.. P.a. Pelsser jur.lic.

 

...S. Smets  jur.lic.
........Leonardt Hennen
........Paes Limpens
........Lenaerdt Lahaije
........Severen Frijns
........Areth Schouffelen
........R, Corten Secret.Ende door den Scherper Richter geexecuteert
heden den 19 novembris 1743
        Qoud attestor

        R. Corten Secret.
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER