DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree        Documenten        Processtukken        Vonnissen

Eindvonnis Maria Focx (Cocx?) 18 december 1743

Regionaal Historisch Centrum Limburg — Nieuwstadt 14

 


Den Heere Drossart..........
des Ampts Montfort..........
officij nomine. Cleger.......
Tegens
...................
Maria Focx huijs.............
vrouwe van Hend............
Beckx gedetineerde..........

 
 Juridica extraordinaria den 18 december 1743

Van Ulff van wegens den Heere Cleger geeft aen desen Eersaemen Gerichte te kennen, wie dat derselve man Henderick Beckx beticht ende in Rechten overtuijght wesende, mede plichtigh te wesen aen differente en menighvuldighe kercke diverijen ende huijsbraaken, geleijck als nu bij sijne eijgene bekentenisse heeft gebleeken, te raede is geworden dese gedetineerde in gevolgh decreet mede te apprehendeeren, omdat den Heere Cleger sich geimagineert heeft, dat dese gedetineerde, als wesende vrouwe van sulcken grooten schelm en kerckendief, daer van ten minsten eenighe kennisse soude hebben gehadt. Dogh als nu naer alle gedaene neerstigh ondersoek niet tot haeren lasten en heeft connen ontdecken, als dat de selve gedetineerde differente reijsen, tot Sittart in een herberghe, alwaer de bekende gaudiven bende sigh vergaederden, en daer door oock aparentelijck met den Gedetineerden kennisse heeft gekregehen, wie oock dat de gedetineerde bij haere gedaene pręparatoire informatien, eenighe leugens heeft gedeponeert. En terwijlen alsnu de Sententien van de seven gedetineerde van de Nieuwstadt sijn gegeven, den Heere Cleger als nu oock noodigh oordeelt dat tot laste deser gedetineerde mede wordt gesententieert en op heden promptelijck tegens de selve conform de Placaaten van Haare Hooghmogende magh worden voorts geprocedeert sonder figuer van Proces etc. Soo Concludeert ende Contendeert den Heere Cleger, ten eijnde den Gedetineerde sal worden gecondemneert, in alsulcke Straffe, Bannissement ofte andersins als desen Eersaemen Gerichte naer exigentie van saake in Recht ende justitie sal vinden te behooren, alles cum expensis.

        Decreet

T'Gericht met assumptie van twee onpartijdige Schepenen uijt den hooft gerichte van Echt, gesien de preparatoire informatien van de gedetineerde, wie mede het bovenstaende gedicteerde en verders wat in Saake is gehandelt
In Consideratie nemende de langhe detentie van de geapprehendeerde, verclaart de selve te dienen voor haere straffe, oversulckx de selve absolveerende van des Heere clegers bovenstaende genomene Conclusie.
Condemneeren des niet te min in de costen ten desen gereesen.

Actum in judicio extraordinario den 18den december 1743

            Ter ordonnantie
                N.G. Brandts Secretaris

 

 

Naar boven

EMAIL


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER