DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
       Eekelen

Criminele conclusie tegen Anton Haeseliers, Schaesberg 14 okt. 1743
Reg. Hist. Centr. Limburg, Maastricht – Landen van Overmaas 7828 
  Exhibitum den 14° octobris 1743

Criminele Conclusie cum annexis
  Voor
Den heere officier der heerlickheijt
Schaesberg nomine officij claeger
  Tegens
Anthoin Haeseliers gedetineerde
en Crimineel beclaegde
  Den voors. officier naergesien hebbende d'acten van dit Criminel proces tot laste van den beclaegde geďnstrueert, daerbij blijckende, in signantelijck uijt desselfs eijge confessiens bij responderinge van scherper examinatie gedaen, als bij desselfs recollectie van den 12 deses pede libero gereďtereert, dat hij beclaegde plichtig is aen verscheijde huijsbraecken met knevelerije en Diefstaelen bij groote mennichten van complicen gewaepender handt begaen, soo als tot de beclaegde last in actis gearticuleert light.

  Mits welcke etc.

  Soo wordt geconcludeert dat den voors. Anthoin Haeseliers ter saecke van desselfs schroemelijcke misdaeden bij sententie van deese justitie sal worden gecondemneert ter galge ofte andere exemplaire straeffe in punitie tot dat de doodt volge soo als naer Exigentie van saecke ingevolge placcaten, Edicten en ordonnantiën van onse souvereijnen ofte bij geschreven rechten in goede strenge justitie bevonden sal sijn te behooren cum exp. misen van justite in confiscatie van de beclaegde goederen aut alias etc.
Implorerende etc.

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER