DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
       Eekelen

Klacht en conclusie tegen Mergen Arets, Schaesberg 3 sept. 1743
RHCL Maastricht - Landen van Overmaas 7828 


Criminele Conclusie cum
annexis
  voor
Den Hr. officier deser heerl.
nom. off. Clager
  Tegens
Marie Aretz gedetineerde
ende beclaegde  Den voors. Clager hebbende laeten naersien de acten van het proces crimineel ter last van de voors. beclaegde geļnstrueert ende namentlijk derselve respective personele responderingen, waer bij deselve beclaegde niet alleen suspect is ende sal werden overtuijgt bij nader instructie so notigh, dat sij bij goede kennisse van verscheijde diefstallen met huijsbraeken ende geweldige knevelerijen door hare man Michael Arretz met grote benden van geweldenaren helpen begaen, aen de gestole effecten heeft geparticipeert  gehad.
  Maer noch daerboven bij hare vrijwillige confessien is overwonnen dat sij met vastberaedinge en toestemminge met haren Eijdom Joannes Diricks, op sekeren avont ontrent negen uijren, te weten op den ...,  in haer huijs, haer wettige dochter Christine Aretz, oud sijnde ontrent vijf en twintig jaren, en uijt wercken van den selven Eijdom bevrucht ende van ses of seven maenden groot gaende, heeft vermoord bij middel van een halsdoek van haer man. Waer mede sij beclaegde ende den selven Eijdom samender ahnd hare voorseijde dochter verworght ende gedood hebben, dien volgens in het bedde gelegt, en s'anderen daghs s'morgens sij beclaegde aen de naebuijren heeft bekent gemaekt als of de voors. hare dochter waren subiet gestorven.

  Overmits welke etc.

  Word geconcludeert ten fine de beclaegde Marie Aretz, ser seker voors. van het dubbelde parricido door haer geperpetreert en helpen begaen in hare voors. dochter Christine ende derselver vrucht bij Sententie van Justitie sal worden gecondemneert, andere ter afschrick ende exempelo,
  om gesleept te worden op een slee tot aen de plaetse van Executie, en aldaer aen een stack gebonden met de strop aen den hals., hare borsten met gloeijenden pitstangen afgenepen te worden. Dienvolgens levendig op het Rad geleght ende gebrooken aen armen ende beenen, ende dan gewerght tot dat de dood volge.
  Ofte met alsulke andere straffe als naer gelegenheijd van Dese Schroomelijcke Delicten, in goede strenge Justitie, bij Plaecaerten, Edicten en ordonnantien souveraines, ofte volgens geschreve gemeene Rechten, sal bevonden sijn te behoren.
  Cum expensis ende mises van justitie en Confiscatie van der beclaegden goederenImplorerende etc.
   G. Rasquin

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER