DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
       Eekelen

De zaak van de HoogDrossard tegen Steven Voncken, feb./juni 1741
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1031


Extract uijt de Rolle
Der Hoofdbancke Heerle
verbaelen – In saecke
Den Heer Baron Ben-
ting, Heer tot Diepenheim
Hooghdrossard deeses Lants
nom. off. Clre ofte sommant
–– Tegens
Steven Voncken gesommeerde
Genachtinge gehouden
den 20 febr. 1741


Den Heer Baron Benting, Heer tot Diepenheim, Hoogh Drossard deses Lants nomine officij doet clachtigh verhael, hoe dat desselfs bediende ofte procureur geassisteert geweest sijnde met den gerechtsboode op voorleden Biddaegh den 15 deses, ten huijse van Steven Voncken heeft gevonden Joannes Puttener, en de huijsvrouwe van Joannes Dautzenbergh van den Geer met desselfs dochter, hebbende aldaer brandewijn gedroncken. En alsoo het selve strijdigh is tegens het placaet van Haer Hoogh Moogende over den biddagh geëmaneert. Soo versoeckt, dat den voors. Voncken tot voldoeninge der amende daer toe staende ad thien goutgulden mach worden gesommeert, sustinerende sulx alsoo te behooren cum expensis.

Decreet
Fiat sommatie ten eijnde van
voldoeninghe tusschen dit, ende
den naesten op poene etc. et inth.r
bij extracte deeses

Genachtinghe gehouden
den 6. meert 1741
Den Heer Baron Benting, Heer tot Diepenheim, Hoogh Drossard deses Lants nomine officij  sommant, tegens Steven Voncken gesommeerde, repeteert sijn laeste geproponeerde mit UEd. daerop gevolghde decreet, door den boode geďnsinueert, soo als denselven gerelateert heeft. Ende vermits den selven in faute is gebleven van aen Haer Hoogh Moogende placaete in point vab violatie der amende daer op staende te voldoen, soo versoekt alsnue renovatie van sommatie ten eijnde van voldoeninghe tusschen dit, ende den naesten op poene van executie protesterende van costen.

Decreet
Fiat renovatie van sommatie
ten eijnde van voldoeninghe
tusschen dit, ende den naesten
op poene van executie ex inth.r
Genachtinghe gehouden
den 20 meert 1741
Den Heer Baron Benting, Heer tot Diepenheim, Hoogh Drossard deses Lants nomine officij  sommant, tegens Steven Voncken gesommeerde, vermits de renovatie van sommatie door den boode uti retulit, behoorlijck is worden geďnsinueert, ende den selven alnogh niet en heeft voldaen aen de voormelte somme ad thien goud guldens wegens het tappen, ofte schencken van brandewijn op den 15 febr. laestleden, als sijnde geweest doen ter tijd eenen gestatueerden biddaegh van Haer Hoogh Moogende, versoeckt alsnu in conformiteijt van dien, executie met last op den boode om deselve behoorl. te effectueren cum expensis

Videantur acta
Genachtinge gehouden
den 12 febr. 1742
Den Heer Baron Benting, Heer tot Diepenheim, Hoogh Drossard deses Lants nomine officij sommant, tegens Steven Voncken gesommeerde bevindende dat op den 20 meert 1741# in dese saecke is worden gedecreteert videantur actae. Van welcke acta men meermaelen afdoeninghe versoght heeft, en nog niet heeft bekomen, ende nu omtrent een jaer geleden, waer door (als t'waere) de heijlsame placaeten, over den biddagh geëmaneert, met den voet getrapt ende illusoir gemaeckt worden. Soo versoeckt nochmaels afdoeninge van gemelte acta, ende meer andere, sin secus verclaert te protesteren de protracta et denegata justitia met gedenken etc.

Decreet
Fiat afdoeninghe
van saecke
  B.v.A.
deeses Lants nom. off. hebbende op  den 24. april laestleden versoght, dat op desselfs geproponeerde van den 20. meert in saecke gem. heer Hooghdrossard als claeger tegens Steven Voncken en Dirik Hendrik Ros ged.ens mogte worden gedecreteert. Ende men bevind, dat op het geproponeerde van den 24 april voormelt is worden gedecreteert hisce verbis: Fiat decretement en afdoeninge van saeke et intr. Daer nochtans op gemelte plaetse van den 20 meert geen decreet is staende onder het geproponeerde, weshalven versoekt andermaelen instantissime afdoeninge van saecke en decreet protesterende wel expressel. van diligentie.

Decreet
Schepenen requireren den heere
Clre af te wachten het meerder getal
van Schepenen, tot decisie, of afdoe-
ninge, soo van deesen als meer
andere saeken et inth.r
Genachtinge gehouden den
26 febr. 1742
Den welEedelen heer en meester G. van Slijpe Lt. Drossard deeses lants nom. off. sommant tegens Steven Voncken gesommeerden repeteert sijn laeste geverbaeleerde met UEdele daerop verleent decreet, verclaert alsnue absolutel. te protesteren de protracta et denegata justitia, ende de saecke te avoceeren ad judicem quemcunque superiorem, spe melioris justitić consequenda, protesterende interim de causans et causandis

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER