DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

© Maaike van
       Eekelen

PROCESSTUKKEN

© Maaike van
       Eekelen

Vonnis tegen het dode lichaam van Nicolaes Neander, Heerlen 2 nov. 1726
BHIC Den Bosch ē Raad van Brabant  447.0409 © Maaike
       van Eekelen


Vonnis
..........in Saake
Den Heere HoogDrossard deeses
Landts nomine officio Claeger
..........Teegens
Het Doode Lichaem van
Nicolaes Neander

..........LvO

..........J.Roscam
..........

..........Dato 2. Novemb.
..........gepronuncieert 4de
..........protest van Appel 5deExtract uijt het
Vonnis
Register der
Hoofdbancke
van Heerle

Vonnis

..........in Saake
Den Heere HoogDrossard deeses
Landts nomine officio Claeger
..........Teegens
Het Doode Lichaem van
Nicolaes Neander

...............................


ē Gesien de BeŽdighde DepositiŽn van Jacob Maagermans ende desselfs Confrontatie met Nicolaes Neander waerdoor den selven Neander beticht wordt in den jaere 1709 ofte 1710 begaen te hebben Straetschenderijen en Spolieringe van Peerden ende broodt omtrend de persoonen van voors. Maagermans en Sijmon Lucassen, geweesene schatheffer van Kerkenraedt,
ē mede gesien de BeŽedighde Declaratie van Alet Schillers met de opgevolghde Confrontatie teegens den persoon van voors. Neander waer bij den selven Neander alnoch beticht wert de voors. Deponente gespoliŽert, kleederen en Silverwerk aff genoomen te hebben,
ē verders geleth op de vehemente SuspiciŽn resulterende uijt de DepositiŽn van Hans Peeter Hamaeckers ende desselfs Soone Johan Peeter Hamaeckers teegens den selven Neander, noopende de gedaene huijsbraecke en dieverije over ettelijcke jaeren geschiet bij den Heere Heldevier aen desselfs huijs geleegen in de Heerler Heijde,
ē ende voornaementlijck geleth hoe den voors. Neander in de nacht tusschen den 29 en 30ste des maends October jongstleeden hem tot Maestricht van den Alden Stadthuijse alwaer hij tot verdere overtuijginge van sijne begaene feijten in hechttenisse was worden gestelt, sigh willende salveeren langhs eene koorde, is aff gevallen, ende sigh daer door soodaenig gequetst dat hij van dien vall is overleeden,
ē eijndelijck gesien het verbael scripto van weegens den Heere Claegere, teegens het voors. Doodt lichaem in plaetse van Clachte ende Conclusie op heeden gegeeven en gelet op alles wat ten deesen konde moveeren

Scheepenen der Hoofdbancke Heerle, ter manisse van den Presideerende ende met assumptie een onpartijdigh Rechtgeleerde,
recht doende
wijsen dat het voors. Doodt Lighaem van Nicolaes Neander door den Scherprechter van de plaetse daer deese gepronuntiŽert werdt, gesleept sal worden ter plaetse alwaer men gewoon is Crimineele ExecutiŽn te doen ende vervolgens dat het selve aldaer onder de galge door den voors. Scherprechter sal worden begraeven
tot tijdt en wijle den Heere Claeger verdere bewijsen noopende de feijten verders aen den voors. Neander opgelecht ad juris Suffisientuem sal hebben beweesen verclaerende dies niet te min de goederen van voors. Neander voor de lasten ende misen van Justitie aengewendt Executabel.
Aldus beraempt in Judicio Extraordinario den tweeden November 1728
Coram Omnibus Scabinis demto Ingenhooven

Deese ter gewoonlijcke plaetse gepubliceert, ende gepronuntieert op den 4den November 1726

         .Op heeden den vijfden november 1726 compareert Cristiaen Neander, soone van wijlen Nicolaes Neander en verclaerde voor soo veel noodigh, soo voor hem als voor sijne andere Broeders en Suster, van dit bovenstaende Vonnis te Appelleeren ad Judicem Supriorem.
Hiervan Acte als meede Copije van het bovenstaende Vonnis verstreckende

Pro Extractu
C. Lamberts
secretaris

Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER