DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            Vonnissen

PROCESSTUKKEN

Een eerder vonnis van Willem Hoenen 's Gravenhage 17 juli 1736
BHIC Den Bosch - Raad van Brabant  448-161 n° 10.559

  =====================================================

Also Willem Hoen, oud omtrent 42. Jaren woonende in Heerlen bij Scandele Lande van Valckenburg Partage van Haer Ho. Mo., sijnde een Cuijper van sijn Bedrijf, altans gevangen op de voorpoorte alhier in den Hage buijten pijn en Bande van Eijser, den Rade en Leenhove van Braband in de Landen van Overmaze bekent heeft dat hij s'nagts tusschen den 17 en 18° December is geweest aen het huijs van Hendrik Corneps, dat aldaer meede sijn geweest Werren Eijmael, Leonard Eijmael, Joannes Zogle, Steven Voncken, Cornelis Schepers, Hans Willem Boers, Willem Doutzenburger, Jan Starmans, Cornelis Ros, Reijnier Trijbels, en Johannes Nijsten, dat zij na het drincken van een glas jenever, met de gemelte persoonen, gewapent met snaphanen gegaen is na den Hoff Wolffshagen, om van daer koeijen en Peerden te helpen afhaelen, dat sij aldaer gekomen  sijn een uijr voor den dagh, dat sij alles aldaer toegevonden hebben, en dat Weren Eijmael haer de deur heeft opengedaen, dat hij gevangen alsdoen vraegde Weren waer bent gij? – en geen antwoort bekomende hij terug na de stal is gegaen, dat hij in de Peerde stal is gebleven tot dat de Beesten waren uijtgedreven, dat hij in de Peerde stal sijnde een Schoot gehoort heeft, dat hij benevens de andere Persoonen met de Koeijen en Peeerden van de voors. hoff Wolffshagen is weggegaen, dogh dat hij onderweg van het geselschap is affgegaen, dat Werren Eijmael voor hem gevange vijff en twintigh stuijvers aent huijs van Hendrik Corneps heeft gelaten, dogh dat hij daer geen geld voor pretendeerde, dewijl hij sulcx maer uijt vriendschap had gedaen, en onder belofte van daer voor weder een naburige vriendschap te ontfangen.
Alle het welcke sijnde saecken van seer quade gevolge die in een Land van Justitie niet konnen worden geleden, maer andere ten exempel behooren te worden gestraft,
Soo ist, dat den Raed met rijpe deliberatie van Rade, doorgesien en overwogen hebbende alle hetgeen ter materie dienende was, en in desen heeft konnen ofte mogen moveren   Doende Recht, Band den gevange voor den tijd van vijff jaren uijt den hertogdomme van Braband en de Landen van Overmaze, Partage van Haer Ho. Mo. op poene van swaerder Straff, en Condemneert den gevangen in de Costen ende misen van Justitie, alsmede van den processe alles ter tauxatie en moderatie van desen Raden, Ende sal dese Sententie naer voorgaende Clockeslage mede werden gepubliceert ende geaffigeert tot Heerle ter plaetse daer men gewoon is publicatie en affixie te doen.
Aldus gedaen in s'Gravenhage bij D'Heren Johan Scott, præses, Johan van den Honert, David Le Leu de Wilhem, Heere van Berlicum ende Middelrode, Franc van der Goes, Nehemia Vegelin van Claerbergen, Johan Diderick van Slingelandt,  Pompejus Hoeufft, ende Jacob Arent van Perponcher de Sedlinsky Heer van Ellewoudsdijck, Raden ordinair in den gemelten Rade desen 17° Julij 1736.

gepronuntieert ter audientie van de Rolle den 23 dito


Naar boven

EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER