DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken             In de gevangenis            Dossier Damoiseaux

PROCESSTUKKEN

Depositie cipier Bogman 31 dec 1774 in zake pastoor Damoiseaux
RHCL Maastricht    –––––    LvO 8169
     Conden verhoord
..........over
De Art/len interrogatoir
heden ter Crimineele Rolle
overgegeven
..........Ter instantie
van den WelEed. Gestr. Heer
Lt. Hoogdrossard deses lands


 
..........Saturdag den 30e december 1774

Is gecompareert voor ons ondergeschreeven Scheepenen, Joannes Bogman dewelcke behoorlijck bedaegt, geEed, en gevraegt sijnde over voorschreeven artikelen, – present de heer advocaat d'office ad vivendum jurare testem, – geantwoordt heeft:

art.1    Oud te weesen vier en twintig jaeren, getrouwt met Margriet Kreuger, tegenswoordig woonachtig te Houtem.

art.2    Bekent te wesen op den landshuijse van Valckenborg wel, bij occasie dat hij deponent de bedieninge van sijn vaeder heeft waar genomen, sijnde sulx t'sedert octobre 1773

art.3    Dat hem wel geheugt en indagtigh is datter vijf van het Retersbeeck gevangen geseten hebben en geExecuteert sijn geworden, als meede noch vijf andere persoonen – met naeme Frans Willem Heusschen, Coen Sporcken, Joannes Haesen, Willem Raemaekers en Paulus Drummen – vast geseeten hebben, dewelcke los gelaeten sijn geworden.

art.4    Den Pastoor van Oud Valkenborgh wel te kennen.

art.5    Dat welgemelte Heer Pastoor van Oud Valkenborg eens of tweemael bij de gedetineerdens geweest is.

art.6    Te weeten dat gemelte heer Pastoor bij de losgelaetene geweest is en met hun gesprooken heeft ten tijde hunner detentie. Hem onbekent te weesen wat woorde wisseling hij Pastoor met de selve gehad heeft.

art.7    Dat hem wel nog kennelijck is dat in de nacht voor de Executie van voorschreeve vijf van t'Rittersbeek gemelte heer Pastoor op den Landshuise voorschreeven, bij de selve gevangens geweest is.

art.8    Hem wel kennelijck te weesen, dat gemelte heer Pastoor in voorschreeven nacht, te weeten voor de Executie bij de kort daernae Losgelaetene geweest is en met hun gesproecken heeft. Sijnde sulx tusschen twaelf en een ure geweest, neemende hij heer Pastoor de lampe in de hand dewelcke op den trap hing. Sulx te weten uit oorsaacke dat den selven Pastoor naer de plaatse van die vijf gedetineerdens gevraegt heeft en de selve naer de selve is toegegaen.

Verders hem niets meer kennelijck te weesen.

Quibus Prælectis Persistit et Signavit
(was geteekent Johannes Bogmans)

De post is gecompareert Maria Magdalena Kreuger, de welcke behoorlijck bedaegt, geEed en gevraegt sijnde over de artikelen, – present d'Heer advocaat d'office ad videndum jurare testem, – geantwoord heeft

art.1    Oud te weesen acht en dertig jaeren, woonachtig te Rothem

art.2    Bekent te weesen op den Landshuijse van Valckenborg, sulx wel over de vijf jaeren door dien haeren man cipier geweest is.

art.3    haar deponente wel te geheugen datter van het Rittersbeeck vijf, op't Lands Huijs tot Valckenborg geseeten hebbende, sijn worden geExecuteert, en vijf andere, met naeme Frans Willem Heuschen, Paulus Drummen, Willem Ramaeckers, Joannes Haesen, en Coen Sporken los gelaeten.

art.4    Dat sij deponente seer wel kent den Pastoor van Oud Valkenborg.

art.5    Dat welgemelte heer Pastoor van tijt tot tijt de gedetineerdens is komen besoecken.

art.6    Haar sulx niet kennelijck te weesen, naedien sij deponente te bedde in het kinderbed leijde.

art.7    Expedivit se articulem præcedente

art.8    Sulx om reden voorgemelt niet te weten.

Verders niets meer te weeten als dat sij deponente in het Leven van haar man eens drie schellingen van voornoemde heer Pastor voor drinck gelt ontfangen heeft.

Quibus prælectis Persistit et Signavit cruce, scribere nesciens (was gehandmerckt) merck van de weduwe Kruger (onderstond) nobis præsentibus (was geteeckent) J. Wateler, P van den Heuvel


Coll. et auth.falcob.
hac 27 julij 1775
..........Per Extractum
..........PVandenHeuvel
Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER