DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS
EntreeDocumentenEMAILProcesstukkenIn Beroep

PROCESSTUKKEN


Advies van Schout en Schepenen van Nuth
aan het Officie Fiscaal van de Raad van Brabant dec. 1743 / jan. 1744
Transcriptie door G. Ramaekers in bibliotheek Heemkunde Vereniging Landgraaf


 

Edele en Eerweerdige Heeren

  Wij hebben ontfangen de requeste van Giertruijd Krans huijsvrouwe van Houp Palmen criminele gedetineerden tot Hoensbroek, waer op U Eedele Eerweerde hebben gelieven op den 16 dec. laets leeden t'ordonneeren dat Schout en Scheepenen van Nuth daarop souden dienen van hun advijs, houdende ondertussen in staet en surceantie d'Executien der crimineelen tot Nuth, tot dat advis gesien anders bij den hoove sal wesen gedisponeert.

  Alsmede op de derden deses de requeste van Francicus Coenen, vader van Arnoldus Coenen criminele gedetineerde op den casteele van dese heerlijckheijt, waerop U Edele Eerweerde hebben gelieve op den 28 juni laetsleeden t' appointeeren: 't hof houdt in staet ende surceantie alle pre-judiciable decreten ende executien ten regarde van de gevangenen, tot de selve rapport hebbende tot dat bij den selven hove al gedisponeert sijn over de voorgaende interdictie in simili..
 
  Hebben de ere U Eedele Eerweerde voor eerst t' informeeren dat den advocat Limpens bij ons door persuasien als ..assen heeft gearbeijdt om ons volgens sijn opgeven te doen adviseeren, maer doende wat wij vermeenen van onse plicht en Eer te wesen, berichten u Eedele Eerweerde,
  dat wij vi propriae jurisdictionis vermeenen bevoegd te sijn om over alle crimineelen saeken in onse rechtsbancken voorvallende recht te spreeken en justtie t' adminstreren. Ende oversulckx tot naekominge van dien in geschrift telkens hebben laeten redigeeren de instructie, examinatie en ondersoeck die wij ten genoegen van onse plicht ondernoemen hebben tot dato deses, ten opsichte van Arnold Coenen ende Steven Drummen. Dewelcke om seer gerieffelijcke en afgrijselijcke feijten gedetineert worden, tot groote kosten, op het Casteel van dese heerlijckheijt Nuth lande van Valckenborgh.
  Van alwelke integrale protocol, die wij daer van gehouden hebben, wij de Eere hebben hier bij te voegen een duplicaat.

  Wij vermeenen dan Eedele en Eerweerde Heeren, dat om de privilegien, Eewigh Edict van den jaere 1611 en oude usantien van desen Landen, de supplianten tot geene de minste provisie gerechtigt sijn. Immers niet soo als sij het selve van U Eedele Eerwerde versoecken, op wat pretent het soude moegen wesen, de reedenen, om dat tot laste van de voorn. twee gedetineerden, criminelijck, extraordinairelijck en op haere confessien wordt geprocedeert. Alwelcke maniere, order, en figuren van procederinge in het hier voren geprotocoleert geval niet anders in deser landen gebruijkelijck is, maer eene vaste en oude gewoonte van desen landen, en van het geheel Duijtslendt. Al welcke maniere, order, en figuren van procederinge alle de protocolen van den landen van Valckenborgh over die gelijcken voorgevallen criminele saeken sedert twee hondert en meer jaeren inpaarig betuijgen, het geene oock aenstonts kan gesien worden uijt de reekeninge van de hoff Drossaerde van desen landen sedert den jaeren vierthien hondert alle beustende in sijne Majesteijdts reeken camer tot Brussel.

  Dit soo weesende hebben wij de Eere voorders te berigten, dat onse besoignes, soo voor, te tijde als naer de torture, als degeene gebruijckt in het interrogeeren van de voors. beschuldighe, sijn, wat tot versterkinge van des beschuldigde memorie C: sommarie ende sonder eenighe forme ofte figuer van proces, en tegens sulcke betigten, de welcke alle praesumptien en bedencken tegens hun hadden vereisch heeft. Met sulck progres dat het aspect van territite sive op het drijgement van piningen alleen, Steven Drummen alles bekent heeft en meer als hem gevragt konde worden.
  En ten opsighte van de confrontatie van Houp Palme criminelen gedetineerden tot Hoensbroek die wij gepermitteert hebben tegens Steven Drummen, moeten wij U Eedele Eerweerde onderrichten, dat nade mael sommarie en sonder eenige forme ofte figure van proces wierde geprocedeert, oock de justitie van Hoensbroek daermede hebben laeten geworden, als wesende sulcke alleennelijk van hun departement, ons gecontenteert hebbende het selve bij te woonen, en van het resultat van hun gebesoigneerde duplicat te nemen, om hetgeene U Eedele Eerweerde in de neffens gaende protocol de verbo ad verbum oock sullen vinden geďnfereert.
  Het welcke den het gedragh van de supplianten met opsichte van de voornoemde twee gedetineerdens op het Casteel van dese heerlijkckheit moet doen opnemen als een femens en atroes libel (heftige en barbaarse laster?) gedicteert tegens onse magistraele functie, de welcke daerdoor illico incurreert vindictem publicum, soo als ons betuijgt den heer Raedt Stockmans decis: n°2. Des den dat de voors. saeken tegens de voors. twee gedetineerdens behoeren en moeten voorts gaen tot prompte administratie van justitie het zij tot belastinge het sij tot belastinge en dat soo ende gelijck het in goede justitie en volgens het Ewigh Edict van den jaere 1611 sal bevinden te behooren.
  Het voorss. Ewigh Edict beneffens de placaten en wetten van desen landen en toelaeten oock geen hooger beroep, immers niet (in geen geval) om de disrespectueerde en incivile pretexten, dat wij maer souden weesen plompe boeren, bottig en onervaren, al soo wij in het doen van onse fo[n]ctie met opsighte van de voornoemde gedetineerdens doen wat de juijste overheijt van dien vereijsch heeft.
  't Is dan ten hoogsten machtschendelijck van de conduite van eenen rechterstoel van eer en aensien met luijden van groot quaet en arger leven te willen compromitteeren, selfs het is eene onderneminge van een pernicieus gevolgt van aen de betigtinge van Leonard Creuwen in rechte ook verhoor te willen geven ten tijden, dat hij aengetrouwt maghschap is aen Arnold Coenen, eenen der voornoemde criminele gedetineerdens, hetgeen immers suspect is, en daer en boven geensints tollerabel van op die wijse alle rechters van de lenden, en onsen heelen rechterstoel van een quaet voornemen in 't doen van hunne fonctie soo losselijck te willen beschuldigen. Alsoo aen U Eedele Eerweerde wil willen bekennen met opsighte van soo een swaer geval te raede te sijn gegaen met rechtsgeleerdens, met de wet, met sijne goddelijcke gewisse, met de billigheijt, en met hetgeen sulx geval ons ten diensten heeft aenbevolen, het welck voornaementlijck vermeenen te wesen de sekerheijt van fijten ende straffen der misdaeden, en dat ner de wetten, statuten, privilegien, oudt gebruijc, usantie ... immemoriele possessie.

  Al het welcke wij bidden U Eedele Eerweerde te willen handthaeven tot uijtroeinge van een soo groot quaet van steelen, rooven, branden en moorden, die daegelijckx nog in 't land ondernoemen worden tot groote benauyheijt en ongerustheijt van de goede ingesetenen soo groot als kleen en selfs tot groote desolatie van de familien die sulcx overkomt.

  Alle de welcke ons doet verhoepen, dat U Eedele Eerweerde met indignatie sullen aensien allen 't geene de supplianten ons hebbe naer gegeven, en lightende de gelapeerde (?) surceantie, tot sullen gelieven met de kennisse van de selve laeten geworden, met renvoie van de klaegende personen, om sooveel het ons mochte aengaen tot onse justitie, om de reden van hunne doleantie alhier te doen, en sullen wij op de selve behoirelijck letten, en daer op te disponeeren met volkomen billijkheijt en het Ewigh Edict van den jaar 1611 sullen bevinden te behoeren, en sulckx mede sullen doen tot 's lands dienste, ruste en verseekeringe als conservatie van de gerechtigheden en vrijheden van dien.

  Ons niet te min refererende tot U Eedele Eerwerde wijse dispositiens, ons recommanderende aen U Eedele Eerweerde protectie
Eedele Eerwerde Heeren

U Eedele Eerwerde onderdaenighste
Dienaeren die Schout, Schepenen en
Secretaris der heerlijckheit Nuth ge-
hoorig onder haer Koninglijcke lan-
den van Valcken Borgh

C.J. Corneli Schouteth

Goris Gorissen

Hubert Coenen scab.

Ter ordre van deselve
J.B. Meijs Secr.
Naar boven
INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER