DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree             Documenten             Processtukken            In Beroep

Request van Hendrik Geelkens en Hendrik Dodemont
in zake Marie Catharina Geilkens 20 april 1773
Rijckheyt Heerlen ē Schepenbank Heerlen 1168

   

 
 
Geleth op den inhoude deeser requeste, schepenen der vrijheijd
en hoofdbanke Heerlen communiceeren deselve aan d'Heer en
Mr J.G. Farjon, Luitenant-Hoogdrossard deeses Lands ten eijnde
omme daartegens te dienen van belang.
Actum in Judicio Extraordinario
Binnen Heerlen den 20 april 1773

Ter ordonnantie
J.W. VCotzhuijsen
Secretaris


Aan díEedele Erentfeste Heeren
Schouth en schepenen der
Hooft Banke Heerlen
  Verthonen met schuldig respect Johannes en Hendrik Geelkens respective inwoonderen der Hooft Banke Heerlen en Banke Gulpen, dat sij met het uijterste hartzeer moeten vernemen dat sekere Maria Catharina Geelkens, huijsvrouwe van N. Dodemont haar onderhevig soude hebben gemaakt aan de poursuittes van het criminele officie.
  Immers in dus verre dat deselve tans op den Landshuijse tot Valkenborg is geconfineert, sonder dat de Verthoonders tot hier en toe met sekerheid het point of de poincten van haare accusatie hebben konnen onderscheppen.
  Alleen is hun van ter seide gesegt dat ten laste der gedetineerde geklaagt soude sijn geworden dat ten haeren hijse eenige beijen gevonden soude sijn en dat sij deselve in de stadt Aken soude hebben verkogt, terwijl de gedetineerde wiste of moeste weeten dat die beijen gestolen waaren.
  Waar door de remonstranten egter niet en hopen dat de gedagte gedetineerde haar onderhevig soude hebben gemaakt aan de straffe tegens die geene geŽmaneert, welke willens, wetens en profijte halve gestole goederen overnemen of verkopen.
  Ontrent welkers overtuijging het ook niet wijnig aan en komt op de ConditiŽn en Qualitijt van de personen en diens volgens ten deesen schijnt attentie genomen te moeten worden op de onkundigheid en ongecultiveerde opvoeding van een gemene buijtense persoon als is de gedetineerde, welkers soort niet gewoon is voorbedagtelijk naar te gaan en te onderscheiden wat of voor gestole goed moet gehouden worden.

  Indien nogtans de gedetineerde bij UEdele Erentfeste mogt aangesien worden ten laste voors. aan eenige Extraordinaire proces subject te zijn, zoo nemen de Remonstranten als hebbende het ongeluk van de gedetineerde in den bloede te bestaan, de vrijheid u edele erentfeste voor te dragen dat terwijl de straffe der gevangenisse setting het zij teidelijk of voor altoos, in regten geŽquivaleert wordt met een teidelijk en eeuwig banissement.
  Het de Remonstranten welkers familie tot hier en toe van alle criminelen schantvlekken bevrijd is geweest ten hoogsten aangelegen is dat het laatste der voors. alternative voor soo veel de gedetineerde haar daar aan schuldig mogte hebben gemaakt, tot haaren laste mag werden uijtgesproken.

  Derhalven zeer ootmoediglijk versoekende UEdele Erentfeste gelieve gedient te zijn gemelte gedetineerde aan de supplianten over te geven, om voor soo lange in een Correctie- of beterhuijs geconfineert en bewaert te worden als UEdelen Erentfeste naar omstandigheden van saake zullen oordeelen te behoren.
  Advigerende haar supplianten in dien gevallen van het Confinement aan deesen geregte bewijs te zullen doen met offer. om ten genoege van den Heer Drossard daar en boven voor het effect van UEdele Erentfeste Dispositie Cautie te stellen met verdere Oblatie van de Costen in deezen gerezen.


T' welk doende
Dit is het hand + merk van Henricus Geelkens
Hendrikus DodemontNaar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER