DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree             Documenten             Processtukken            In Beroep


Rekwest van Joannes Dols, zwager van de gedetineerde, 28 juni 1773
Rijckheyt Heerlen • Schepenbank Heerlen 1168

   

 
 
Geleth op den inhoude deezes requeste voor en aleer te disponeeren, schepen communiceeeren hetselve aen dheer Lt.-Drossard ten Eijnde om daarop te dienen van sijn belang.
Actum in Judicio Extraordinario op den Landshuijse van Valckenborg den 28 juni 1773.
Coram de schepenen v. Craen, Swildens, Pelt, Wintgens et Nijssen
Ter ordonnantie
L.G. Pelt
Scabinus, absent. secretaris


Aan de Edele Erentfeste
Heeren Scheepenen der
Banke Heerle
  Geeft met schuldig respect te kennen Joannes Dols, in huwelijk met Barbara Schurgers, ingeseetene tot Spaubeek, hoedat desselfs zwager Gerard Schurgers op den 2 meij jongstleeden van
wegens het Officie is worden aangevat, en verbrogt op den stadhuijze tot Valckenborg.
  Dat off schoon gedagten, sijnen zwager aldaar in Civiele hegtenissen is worden gesteld, zo zeer egter het gemeene volk in het kwaad begrip verseert, al off denzelven crimineelijk te Valkenburg voorsz. aangehouden en geobserveert wierd.
  En waarlijk niet zonder apparentie van het verlies der goede naam, faam en welzijn van der gegijzelde en suppliants geheele Familie, dewijle zig op gemelten stadhuijze meenigvuldige kwaadaardige en hoogst-straffbaare luijden bevonden hebben en nog actueelijck bevinden.
  Zodat deze notabele omstandigheid het gemeene Volk, om zo te zeggen, ook meer en meer autoriseert van gezeide des suppliants en gegijzelde deugdelijke Familie impune te krenken en ten onregte te prostitueeren. En waar aff den Remonstrant alreeds in sijnen dagelijxen handel en wandel ondervindinge gehad heeft.

  Derhalven geeft hij aan UEddele Erentfeste in consideratie off het geene voorz. rijpelijk gepondereert, als mede in aandagt genoomen den geruimen tijd der hegtenisse bereeds door
sijn zwager ondergaan, niet dienstig en billijk oordeelen, van zo tot maintien van des gegijzelde
als desselfs geheele familie hem van meergemelde civiele detentie, saltem onder cautie desesistendo, te ontslaan.
  En wel des te meer eensdeels, omdat voornoemden sijnen zwager altoos van goed gedrag en compartement geweest is.
  En anderdeels omdat U Erentyfeste hem noijt dan via civili et ordinaria behandelt hebben.

  Weshalven den suppliant sijn neederigst recours is neemende tot UEdele Erentfeste Oodmoedelijck biddende ten einde derzelve goede geliefte zij, van (præmissis attentis) voormelt sijnen zwager uijt de gijzelinge, zo lange tijd bij hem ondergaan, te doen relaxeeren, immers en ten minsten onder cautie, welke mits deze door den verthoonder geoffereert word, van zig toties quoties, des gerequireert zijnde te sullen sisteeren.


’t welck doende
Joannes DoolsNaar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER