DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


GERECHTSKOSTEN

Entree             Documenten             Gerechtskosten            In Beroep


Advies in zake het rekest van Maria Franssen, vrouw van Joannes Moonen,
door C.L. de Limpens 1774
Rijckheyt Heerlen    Schepenbank Heerlen    1168

   

 
 
Belang
...........voor
Den WelEdelgestrenge
Heer en mr. W.D. Vignon
Lt. Hoogdrossard deses
Landts geinsinueerden
..........Tegens
M. Franssen huijsvrouwe
van Joannes Monen
gedetineerden tot Valkenborg
Suppliante

Den voorszegden geinsinueerden bij communicatie gesien
en ter examinatie gestelt hebbende alsulk requeste als
sijdens de suppliante alhier overgegeven in februari en
in fine aprilis aan den geinsinueerden gecommuniceert is
doet bij wegen van belang seggen wes volgt:

Aanvankelijk hoe dat het sig soo binnen dese als
nabuijrige landen agisseert om eene godt en siel
vergetene bende uit te rotten.

Tot effectueringe van hetwelk men niet in staat was te
geraaken bij soo verre men niet liet apprehendeeren de
geene welke door twee of drij overtuijgt waren.

Het is immers aan UEdele Eerentfeste seer wel bekent dat
de pligtige veel liever bekennen en confesseeren hunne
dan de geene van hunne mede complicen.

Waar toe te geraken het officie selfs verpligt is bij
scherper examen te werck te gaan.

Soo dat (om het advers pro cuilina geschrevene requeste
niet aan te raken) men over laat aan UEd. Erentfeste om
de stukken strekkende soo tot belastinge als ontlastinge
van den gedetineerden Joannes Moenen naar te gaan en
in te sien.

Waar uijt sal kunnen gesien worden dat UEd. Erentfeste
het decreet van approbatie wel ende ten regten gegeven
hebben, signanter in den voorhandigen voorval als
wanneer oock teffens verzogt worden attentie te nemen
offer tot scherper examen genogsaame blijck bewijsen
existeeren dan wel of den Gedetineerden soude behooren
ontslagen te worden uijt sijne detentie. En in soo verre
soude geoordeelt worden tot het laaste te weten tot
loslatinge overgegaan te moeten worden, soo versoeckt
D'Heer geinsinueerden condemnatie in de costen.

Om redenen dat UEdele Erentfeste door het decreet van
approbatie genogsaam te kennen gegeven hebben de
apprehensie wel gedaan te sijn en daar toe genogsaame
preuven t'existeeren.

Redenen waarom den Heer geinsinueerden bereet is hem
aan UEdele Erentfeste uijtspraak te willen gedragen met
condemnatie van den gedetineerden in de costen, waar
toe mits desen soo veel noodig concludeerende
gecontendeert word in en op alles etc.

Imploreerende
C.L. De Limpens
1774


Naar boven

EMAIL

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER