DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        In Beroep

PROCESSTUKKEN

Reactie van de Justitie van Kerkrade op het rekest betreffende Hoochkirchen
eind nov. 1743 ? Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266
Hooch Edele ende Eerweerdighe Heeren


  De justitie der Bancke van Kerckrode, insinuatie vercregen hebbende van de Rqueste op den naeme van de Huijsvrouwe van Jaspar Hoochkirchen in desen Souvereijnen Raede gepresenteert op den 18 novembris lestleden, opgestelt in de fransche taele aen hun onbekent, hebben d'Eere desen Souvereijnen Hove t'aviseren, dat sij in t'decreteren hun altoes geconformeert hebben aen d'ordonnantiens ende placcaerten van Sijne Majesteijt, selfs genoemen hebben diverse advijsen soo schriftelijcks als mondelijnchs, ende noijnt eenighe definitive sententie gegeven en hebben sonder interventie oft sonder genoemen te hebben advijs van twee Rechtsgeleerde.
  Ende mits sij van den eenen cant altoes beraet  sijn geweest hun te conformeren aen de voorss. Edicten ende Ordonnantiens van Sijne Majesteijt,
  Dat sij van den anderen cant niet en vermoghen disponeren over d'originele processen van de ghene, de welcke den voorss. Hoochkirchen geaccuseert hebben.
  Dat dieselve processen ten deele gedecideert sijn, ten deele tot nochtertijt sijn ventilerende ende onbeslicht hangende.
  Soo laetende in allen gevalle partije tegens partije verhoepende d'avisanten, dat sij van hunnen cant voldaen hebben  aen d'ordonnantie op de voorss. Requeste gestelt, ende hebben d'Eere te sijn met alle soumissie ende Respect

Hooch Edele ende seer Eerweerdighe Heeren

Van U Ed. Seigneiries
  Kerckrode, den
D'onderdaenigste ende gehoorsaemste
dienaers
Die schepenen ende geassumeerde der
Bancke van Kerckrode
  Ter hunne ordonnantie
  P.C. Poyck greffier


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER