DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        In Beroep

PROCESSTUKKEN

Schepenen van Ubach over de zaak Albert Wauben

Papier beschadigd  —  3 januari 1744
— Algemeen Rijksarchief te Brussel  OFB 1266 —
 Hoog Edele seer Eerwerdige Heer ...De  Justitie  der  Bancke  van  Ubach  ...             
becomen  insinuatie  van  de  Requeste  in ...         
Souvereijnen Raede op den naeme van Elisabeth ...
huijsvrouwe  van  Albert  Wouben  gepresenth  ...  
den 11 December van den voorleden Jaere 1743 ...
gestelt  in  de  franse  taele,  aen  hun  onbeken  ... 
d'eere  t'aviseeren,  Dat  sij  in't  de...teren  ...        
altoos geconformeert  hebben  aen  d'ordonnanti  ...
ende  placcaeten  van  Sijne  Majesteijt  Selff  ...    
hebben  diverse  avisen  soo  Schrijftelijck  als  ...  
-lings,  glijck  oock  geschiet  is  in  deesen  Cas  ... 
prise  de  Corp.  Dat  sij  oock  noijt  eenig  ...       
definitif  gegeven  hebben,  sonder  interventie,  ... ...                ...         hebben van twee Rechtge-
leerden   ...        ...           ...               ... altoos
bereet sijn geweest hun te conformeren aen de
voors. Edicten en ordonnantiens van Sijne Majest.
ende van den anderen cant niet en vermogen te
disponeren over d'origineele processen waerbij
den gemelde Albert Wouben geaccussert is, aengesien
dieselve ten deele gedecideert en ten deele reposeren
onder de Justitie der vrijheerlukheijt Rimbourgh
Van all welke processen, off depositiens daerbij ge- daen, d'Heer Schouteth van alhier legaele Extracten
genomen ende aen sijn advijs tot Justificatie
geannie
reert heeft.
Soo refereren d'avisanten hun daerop, en laetende
in allen gevalle partije tegen partije verhoopen
dat sij van hunnen cant voldaen hebben aen
d'ordonnantien op de voors. Request gestelt en
hebben d'eer te sijn met alle Respect en Submissie

HoogEdele en Seer Eerwerdige Heeren
Van  VE  Seig.riens
D'onderdaenigste ende
gehoorsaemste Dienaers en Schepenen
[Ub]ach den 3en Januarij    der Bancke van Ubach

..........1744..........Ter hunner ordtie

A.F.J. Cornelisse, greffier–EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER