DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Naarder Interrogatien Gertruijd Bosch
27 april 1775 - RHCL Maastricht LvO 8169Naarder Interrogatorien
Voor
Den WelEdele gestrenge
Heer en Mr. W.D. Vignon
Lt. Hoogdrossard deses

Landts nomine officij
informant
Tegens
Gertruijd Bosch gedetineerde


UEdele agtbare worden gebeden de
voorzegde Gedetineerde naarders over
de naarvolgende artikelen te verhooren
en der selve eventuele respondeeringen
in geschrifte te redigeeren qua
facto Copije om etc.

Personneele verhooringe
        gedaan
Ter Instantie van
Gertruijd de Wel Edel
Gestrenge Heer en Mr. W.D.
Vignon Lt. Hoog Drossard
Nomine officii Informant
        voor
Geertruijd Bosch Gedetineerde
        over
Articulen van interrogatorien
ter Rolle geëxhibeerd


    Vrijdag den 28 April 1775

Is voor ons ondergeschreven Schepenen van
Wegens den Heer Informant voornoemt gesis-
teerd de gedetineerde Gertruyd Bosch
en naar deselven op het serieuste te
hebben aangemaand de waarheid ge-
stand te doen, en over voorschreven
articulen gevraagd sijnde geant-
woord heeft.
        1.
Of waar is dat ten tijde alhier in
detentie geweest is altoos gedetineert
is geweest op eene voorcamer
van den Lantshuijse

Art.1 Segt geduurende haar Detensie alhier

  op den landshuijse geseeten te hebben
  op eene voorkamer met de venster
  aan de straat uijtkoomende.
        2
Of waar is dat ter dier occasie
gelegentheijt gehad heeft, om
de vinsters naar den kant
van de straate te oopenen
en alsoo met den eenen of
anderen te spreken

Art.2. Verklaard voorleede Week eene venster

  met eene reets opengemaakt te hebben
  en anders geduurende den tijd geene
  van de Detensie geene venster open
  gedaan te hebben.

        3
Of oock van die occasie gepro-
fiteert en met den eenen of
anderen gesproken heeft.
In cas van Neen van haar
te vragen of eens gesproken
heeft met de vrouwe van
Daniel Prevoost
In cas van Jaa te vragen
Art.3. Segt van die occasie geprofiteerd te heb-
  ben om met Anna Catrijn Dekkers
  huijsvrouw van Daniel Provaas te spreeken
  en sulks op eenen naade middag tusschen
  vier en vijf uuren. Dat ter dier occasie
  haar gedetineerde suster Johanna Catrijn
  Bosch bij deselve was en voor ged haar
  op het Landshuijs een schoon hembt
  hadde gebragt, en sij gedetineerde aan
  haar voorsegde suster hadde gevraagt hoe het
  haar moeder maakte.
  Voorts dat gemelde vrouw van Daniel Pro-
  vaas tot haar gedetineerde had gesegt dat
  het met haar niet wel gaan soude en van de
  vrouw van den jongen Bogman sulks gehoort
  te hebben. En sij gedetineerde daarop
  geandwoord had in gods naam.

        4
Of gemelde huijsvrouw van
..............Prevost
Daniel Hollanders aangesegt
heeft om den eenen of andere
als onder de bende gauwdieven
gehoorende te waarschouwen.
In cas van Jaa de namen der
selve van haar te vragen.
Art. 4. Wel waar te weesen dat gemelde vrouw
 van 
Daniel Provaas gevragd had of sij
 Gedetineerde
  niet wist of haar oom Mathijs
  Reems
ook onder de bende gehoorde. Dat
 deselve
voorts vraagde of sij verders geene
 wist. Sij 
gedetineerde sat vast, maar sij vrouw
 van 
Provaas konde nog wel iemand waar-
  schouwen. Waar op sij gedetineerde hadde
  geandwoord, sij wist sulks niet, sij was
  niet onder de Bende.  Dat bij dit gesegd
  haar voorsegde suster al was vertrokken
  en gemelde Anna Catharina Dekkers
  alleenig nog op straat was blijven staan.

        5
Van haar te vragen hoe en op
wat wijze ter haarer kennisse
gekomen is dat voorszegde persoonen
onder de bende nagtdieven
souden gehooren.
 En ex officio aan deselve gevraagd
  of sij niemand genoemd had om
  te waarschouwen, heeft geantwoord
  van Neen en dat sij geene Complice
  der bende kende.
  Art. 6 Cessat

Cetera suppleat æquissimus
judex in en op alles etc.
        Imploreerende
        C.L. De Limpens
            1775


  Het welk nogmaels aan de gedetineerde
  voorgeleesen sijnde, heeft verklaard
  hier bij te blijven persisteeren
  ten eijnde deese geteekend

        Geertruij Boosch

        Nobis presentibus

    A. Wilmar    PVandenHeuvel


Naar boven


EMAILINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER