DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Bericht overlijden Herman Senden, Heerlen 4 Juli 1744
Rijckheyt Heerlen Schepenbank Heerlen 409
Extraordinaer gehouden binnen
Heerle den 4 Julij 1744 Coram
de Scheepenen Croon et Lamberts

Den Heere Vice-Schoutet Vignon leght needer missive, gedateert den vierden julij deeses mants en geteeckent door de heer en mr. J. Leverixvelt als advocaat ven den Heere Lt.-Hooghdrossaerd deeses lants geteeckent, geaddresseert aen Schoutet en Scheepenen der Hoofdbancke van Heerle
(Volgt missive)

WelEedele, Eerentfeste, Wijse, Voorsienige Heeren

Soo eeven kom ik uijt neffensgaende missive in ervaringe dat Manus Senden, een onser gedetineerdens het voorbeeld van Joannes van den Esschen gevolgt en gestorven is. De Heer Drossard van Slijpe actueel nogh besigh sijnde met Kerckenraedt besoignes en morgen vroeghteijdigh uijt de Stad moetende gaen, heeft mij gerequireert UWEed. Eerentfeste hier van kennisse te geeven, met versoeck dat UWEd. Eerentfeste over de wijse van begraefenisse sullen gelieven te disponeeren, soo als oordeelen. En waer omtrent mij tot voorige missive eerbiedigh gedraege, de omstandigheeden van het saisoen en de langdurige detentie der gevangenen doen ons vreesen dat er noch al meer dien selven gang sullen gaen. De onmacht om verdere beweijsen in te winnen, doet ons wanhoopen om deese ellendigen tot voorbeelt van  van anderen de welverdiende straffe te ondergaen, vermits naer alle waerschijnlijckheijd de overgeleghde preuven den Rechter niet soo voldoende voorgekoomen sijn, om tot scherper middelen te kunnen treeden. En daar om geloove ick dat het serieuste middel sal weesen, hoe eer hoe liever tot eene finale dispositie te insisteeren. Ick sal de eere hebben nae examinatieder stucken UWEedele Eerentfeste verdere versoecken met limitatie van dagh te doen . . . . . bij die geleegentheijdt het genoegen te moggen hebben UWEedele Erensfeste in persoon te betuijgen, hoe seer met alle hooghachtinge ben
(onderstondt) WelEedele Erentfeste wijse voorsienige Heeren
(laeger stondt) UWEedele Eerentfeste  gehoorsaeme dienaer
(was geteeckent) J. Leverixvelt in naeme van den Heere Drossard van Slijpe
(op het dorso stondt) WelEedele Erentfeste wijse voorsienige Heeren de Heeren Schoutet ende Scheepenen der Vrijheijt ende Hoofdbanck Heerle

(Volgt de dispositie)

Compareerde op heeden den 4 Julij 1744 voor ons Vice-Schoutet en Scheepenen der Hoofdbancke van Heerle Jasparina Pijls weduwe van Herman Senden of Sengen op gisteren in de gevangenisse tot Valkenborgh overleeden, geassisteert met haeren soon Theo[do]rus Sengen, versoeckende dat het voors. doode lichaem aen haer moegen worden afgevolgt ten eijnde van begraffenisse, daertoe deese bekorten missive neederleggende van de heer advocaat van het Officie J. Leverinxvelt in naeme van den Heer Hoogdrossard van Slijpe met bijleggende missive van den cipier Willem Engelenburg.
  Al welck versoeck voor soo in ons is onder reserve van de just- en vocatien meede sijn  accordeerende.
Actum Heerle den 4 julij 1744
(onderstondt) ter ordonnantie
(was geteeckent) C. Lamberts subst. Secretaris in Heerle


Naar boven

 EMAIL

 

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER