DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken        In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Protocol van het verhoor van Lins Schouteten d.d. 19 augustus 1774
RAL LvO 8165Personeel responsiven gedaen
Ter Instantie
van den Wel.Eed.Gestr.Hr.
Lt. Hoogdross. deses Lands
Nomine officio Informant.
Door
Linske Schoutteten Gedetineerde
Coram d'ondergeschreven Schepenen
 


Veneris d'19 Aug. 1774

Is van Weegens den Hr. Informant voornoemt gesisteerdt den Gedetineerde Lins Schoutteten, dewelke gevraegt sijnde over dat den Pastoor van Audt Valkenburg bij hem Gedtde geweest soude sijn heeft verclaert:
Dat in gepasseerde winter en wel voordat de vijf gedetineerdens van't Rittersbeek gericht sijn den Pastoor van Oudt Valkenburg des snagts bij hem gedtde op den solder gekomen is, hem gedetineerde vragende, of hij ook iemand uijt Aelbeek verklapt hadde. Dat hij gedetineerde daer op antwoorde jae eenen en wel Johannes La Haije. Dat hij Pastoor daer op geantwoordt heeft 't is wel.
Den Gedetineerde verder gevraegdt sijnde of hij den Pastoor kende, heeft geantwoordt van Neen, maer dat hij gedetineerde aen hem gevraegdt heeft wie hij was; hij daer op geantwoordt heefdt ik ben den Pastoor van Oudt Valkenburg.
Verder dat denselven Pastoor dien nagt bij alle de gavngens geweest is en met deselve gesprooken heefdt.
En heefdt naer duijdelijk praelectuur hier bij blijven persisteeren ten eijnde deese geteekendt:

Merk + van
Lins Schoutteten
Nobis praesentibus
J. Theodor Craen P. van den Heuvel
J. Wateler

 -----------------  


Naar boven

 EMAIL

 

 


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER