DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree        Documenten        Processtukken      Dossier Pelt      In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Protocol van het verhoor van Lins Schouteten d.d. 6 augustus 1774
RAL LvO 8165.........................
Personeele responsiven
gedaen
Ter Instantie
van den WelEdel Gestr. Hr. en
Mr. W. D. Vignon Lt. Hoog
drossart dezes Lands nomine
officio Inquirant
Door
Lins Schouteten Gedetineerde
op den Landshuijse binnen
Valkenburg
Over
D'artikelen Interogatoir heden
ter Rolle geexhibeert
Coram
D'ondergeschr. Scheepenen
 


Saturni de 6. Aug. 1774

Is gesisteerd van weegens den Hr. Informant voor-noemt den Gedetineerde Lins Schoutteten dewelke aengemaend sijnde de waerheijdt gestandt te doen en gevraegt over voorschreven artikelen geantwoordt heeft:

Art.1: hem wel indagtig te weesen dat op sekeren dag ontrent agt maenden geleeden hij Gedetineerde soo door den Schepen als advocaat Pelt van den onderste solder is afgehaeldt geworden tot onder op de trap en wel des avonds dat't reeds duyster was; dat daer bij een oude soldaet van't Regiment Burmania hem Gedetineerde onbekendt geweest is.

Art.2: dat sij beijde op de trappen komende hem Gedetineerde aengeseijdt hebben dat hij soude confronteeren en overtuygen eenen van Heerlen.

Art.3: hem nog wel kennelijk te weesen dat den persoon welke hem voorgesteldt wierdt om te verklappen een seeker Thijske soo vermeed bij genaemdt Weerdens.

Art.4: verclaerdt den inhoudt van deesen artikul waer te weesen en dat de slagen hem Gedetineerde sijn toegebragt door den Hr. Advocaat Pelt met den soldaet van Burmania sijn sijdgeweer.

Art.5: Verclaerdt den inhoud van denselven waer te weesen en dat den Ouden Pelt hem een Croon beloofdt heeft om sulxs te doen, maer dat hij Gedetineerde geantwoordt heeft liever armoede te lijden als mijn Siel te verdoemen.

Art.6: dat soo den Ouden als den Jongen Pelt hem gedreijgdt hebben om ingeval hij sulxs niet wilde doen hem als dan daer toe te crijgen door de tortuur.

Gevraegt sijnde of hem iets verder kennelijk is ontrent dese gebeurtenisse heeft verclaert van Neen.
Quibus praelectis persistit et signavit Crux scribere nesciens.

Merk + van
Lins Schoutteten
Nobis praesentibus
J. Wateler     P. van den Heuvel

   


EMAIL
Naar boven

 

  

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER