DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            In de gevangenis

Verhoor van de weduwe Kreuger cipierse op het landhuis in Valkenburg
na de ontsnapping van Christiaan Vlekken

10 juni 1774     •• ••      RAL  LvO 8168 
 Artikelen Interrogatoir
    voor
Den WelEd.Gest. Heer en
Mr W. D. Vignon
      Nom. officii
    Inqu.
om te verhooren de
    Weduwe Kreuger
 

Conden verhoort
    over
D'Artik. Interrogatoir
overgegeven ter crimineele
Rolle op heeden
    door
Den Wel Ed. Gestr. Hr Lt
Dross. Noe off, Informant
Coram de ondergeschr. Scheepenen

 
  U Wel Edelachtbare worden versogt de voorn. Weduwe Kreugers op de volgende Artikelen observatis observandis onder eede te willen verhooren en haar gesegde in geschrifte te redigeeren quo facto versoekt copije omme etc.

Veneris de 10. junii 1774
Is voor ons onderschr. Scheepenen van't Hooge Gerechte gecompareerdt de Wede Kreuger gewesene Cipierse d welke behoorlijk begaegt en geëedt, present d.Hr. Lt. Dross. ad videndum Jurare, gevraegt sijnde over voorschr. artik. geandtwoordt heeft

 
Art. 1.
Aan haar te vragen ofte als cijperse gefungeert heeft op den landthuijse


Art.1.
Waer te weesen dat sij als cipierse gefungeerdt heeft op den Landshuijse van Valkenburg
 
2.
In cas van Ja ofte dien tijde verpligt was de Cachotte slooten te visiteeren ende de sleutels naar te tellen en te bewaren

Art.2.
Dat sij Deposante  ten dien tijde verpligt is geweest de cachotten te visiteeren, te slieten en
de sleutelen naer te tellen en te bewaeren

 3.
In cas van Ja ofte ten tijde dat sij Cijperse was zekeren Pieter Craen alhier in detentie geweest is

Art.3.
Dat ten tijde sij Cijpierse was sekere Pieter Craenen alhier in detentie geweest is.
4.
In cas van Ja aan haar te vragen ofte den
voorn. Craen somwijlen geemployeerd wierd om de Cachotte van sijne mede complicen te rijnigen


Art.4.
Dat den voornde Craenen noeijt
geemployeerdt is geworden de cachotten der andere complicen te reijnigen maer wel
Joês Moonen

5.
In cas van Ja ofte sij de cachotte naar dat se gerijnigt waren selfs gesloten heeft ofte door iemand anders heeft laten slieten.


Art.5.
Dat nadat de cachotten gerijnigt waeren sij Deposante ofte een van haer Dogters deselve geslooten hebben

6.
Waar is, dat telkens de Sleutels door haar of hare dogters onder het slot zijn bewaard geworden.

Art.6.
Dat telkens de Sleutels altoos aen 't knopke van't kaske gehangen hebben

7.
In cas van Jaa of haar kennelijk is door wie zekere Christiaan Vlekken alhier in detentie geweest de sleutel van sijn cachot magtig geworden is

Art.7.
Dat haer niet kennelijk is door wie Christiaen Vlekken alhier in detentie geweest den Sleutel van sijn cachot is magtig geworden

8.
In cas van neen, ofte haar bekendt is, dat voorn. Vlekken eenige kennisse ofte t'samenspraak met anderen gehadt heeft.


Art.8.
Dat denselven Vlekken noeijt met iemand anders als met de militairen gesproken heeft.
9.
Waar dat de Sleutels dikwils verschijden dagen op solder boven op de cachotten sijn blijven leggen.
Art.9.
Niet waer te weezen dat de Sleutels dikwijls verscheijde daegen op Solder sijn blijven leggen, maer wel de kleijne Sleutelen

10.
En eijndelijk ofte haar niets wegens de evasie van voorn. Vlekken kennelijk is.
Art.10.
Haer Depondante niets kennelijk te weesen ontrent 't uijtkomen van de voornoemde Vlekken

Etcetera suppleant Dnis Auditores Judices in en op alles  ... expensis
Quibus prælectis persistis et Signavit
Merk van
de wed.  +   Kruger
Implorerende,
C. L. De Limpens
Advocatus officis

Nobis Præsentibus
J.Wateler P.VandenHeuvel
J.L.Wintgens


EMAIL

naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER