DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree            Documenten            Processtukken            In de gevangenis

PROCESSTUKKEN

Verklaring van pater Franciscaan Willibrordus
19 oktober 1771 RHCL HS 102 Met dank aan R. Hamers

Op heden den 19. october 1771 compareerde voor ons ondergeschreven Commissarissen den Eerweirdighen heere pater Willebrordus ordinis Sancti Francisci, verclaerende, dat bij d'executie van Joseph  Ploum in de wandelinghe genoemt den heer van Sanckel hij denselven qua confessionaris bijgestaen ende gevoert ofte begleet heeft ter plaetze van executie. Dat den selven Joseph Ploum hem op sijne conscientie beswaert ende belast heeft van aen den wereltlijcken Rechter voor te draegen en t'openbaeren, dat hij daede leven en sterven op dien dat hij niet het minste en wiste te seggen tot laste van
Leonard Louppen, Peter Maijers, Baltis Holthuijsen, den Chirurgijn Kerckhoff, en alle andere die noch niet in detentie getrocken, soo wel als de ghene in detentie sittende en selfs die ghene met hem geexecuteert wordende. Daerbij versoeckende egheen het minste egard te nemen op sijne gedaene accusatien, het zij daerbij geaccuseert onder pretext van weeten, meenen, ofte hebben hooren seggen, mits hij sijne bekentenissen gedaen uijt vreese van pijn.

Actum ut supra en in ordine onderteekent
Ita testor Pater Willibrordus
ord. S. Francisci
Quod attestamur
Nicolaes Vaessen schepen
L. Reinartz schepen
In fidem J.F. Daelen Subst. greffier
gevac. uhr

 

 

Naar boven

EMAIL

 

INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER