DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            In de gevangenis

Verhoor op 12 juni 1771 van de cipiers in Herzogenrath
over de ontsnapping van Jacobus Henseler
RHCL Maastricht ēēēēē Hs 102gevaceert 2 uhren
Informatie ende redelijck verhoor van
de ghene op de nacht tusschen den
10en en 11en deses aen poorte alhier
de wacht gehadt hebbende over het
ghene hun kennelijck kan wesen
aengaende d'evasie van den Crimine-
lijck beclaeghden Jacobus Henseler
ter instantie van den Heere officier
genomen en gedaen op den Casteele
van S'Hertogenraede den 12en
junii 1771 ten overstaen van de
Schepenen Vaessen en Reinartz ende
mij J.F. Daelen, substituut greffier


Eodem et coram iisdem is gecompareert Henricus Lauf woonende tot Ubach, oudt tusschen ses en seven en vijftigh jaer. Den ghenen gedaegt, geŽedt ende gevraegt wat hem kennelijck is van d'evasie van den gedetineerden Jacobus Henseler, heeft verclaert:
Dat hij deponent met noch andere op de nacht tusschen den 10en en 11en deses, tijde van d'evasie van Jacobus Henseler de wacht gehouden heeft aen de poorte alhier. Dat dieselve nacht en de gehele nachte door continuelijck kohl karren gepasseert sijn. Dat ontrent twelf uhren in deselve nacht in deselve nacht imant van buijten op de wachtstoefs venster heeft comen werpen die hij deponent seijt niet gekent te hebben, versoeckende denselven van hun wachters licht te hebben. Het welck sij wachters aen denselven gerefuseert hadden, waeromme dat denselve doens met eenighe woorden uijtgevallen. Dat hij deponent evenwel niet het minste gehoort, gesien noch gemerckt heeft van d'evasie van Jacobus Henseler, ander als dat ten tijde dat den dagh aenquam Nijss Putz, buijten de poorte op de straet gegaen sijnde ende wedercomende, seijde, dat daer een seil uijthonge ende apparentelijck eenen van de gevangenen ontvlucht sijn moeste. Als wanneer hij deponent oock selfs is gaen sien, en dit seil alzoo uijthangen gevonden heeft.
En dese aen den deponent duijdelijck voorgelesen sijnde, heeft verclaert nochmaels het selve alzoo waer te wesen, sonder meer te weeten, tot dien, mits schrijvens onervaeren eijgenhandigh gehantmerckt
Eijghen hantmerck van Henricus Lauf
Schrijvens onervaeren

Eodem et coram iisdem is gecompareert Wilhelmus Spirtz, woonende tot Ubach, oudt ontrent de viertigh jaer. Den ghenen gedaegt, geŽedt ende gevraegt wat hem kennelijck was van d'evasie van den gedetineerden Jacobus Henseler, heeft verclaert:
Dat hij deponent op de nacht tusschen den 10en en 11en dezes quidem de wacht aen de poorte alhier mede gehouden heeft, evenswel van d'evasie van den gedetineerden Jacobus Henseler eerder niet als ten tijde dat den dagh aenquaem gehoort, gesien noch gemerckt te hebben. Als wanneer eenen vrembden mensch vaerende naer de Kohlkuijl seijde dat daer een seil aen de venster uijthonge en soo apparentelijck eenen van de gevangenen ontvlucht sijn moeste. Waerop sij wachters uijtcomende buijten de poort op de straet gesien hebben effectivelijck uijthangende het voorseijde seil.
Et sic nec aliter nec amplius et habit‚ lectur‚, persistit et signavit.
Wilhelmus Spirtz

Eoden et coram iisdem is gecompareert Nijss Putz woonende tot Ubach, oudt een en dertigh jaer. Den ghenen gedaegt, geŽedt ende gevraegt, wat hem kennelijck was van d'evasie van den gedetineerden Jacobus Hanseler, heeft verclaert:
Dat hij op de nacht tusschen den 10en en 11en dezes de wacht mede gehouden heeft aen de poorte alhier edoch sonder iet het minste gemerckt te hebben van d'evasie van Jacobus Henseler, anders als dat ten tijde dat den dagh aenquam vrembde luijdens daer passerende naer den Kohlbergh seijder datter daer een seil uijthonge en soo apparentelijck eenen van de gevangenen ontvlucht sijn moeste. Waerop sij wachters uijtgaende gesien hebben dat effectivelijck een seil naer de venster uijthonghe.
Et sic nec aliter nec amplius et habit‚ lectur‚, persistit et signavit.
Donijius Putz

Eodem et iisdem is gecompareert Joannes Boemers, inwoonder van Waubach Overwormse quartier der Bancke van Ubach, oudt ontrent vijftigh vier jaer. Den ghenen gedaegt, geŽedt ende gevraegt, wat hem kennelijck was van d'evasie van den gedetineerden Jacobus Henseler, heeft verclaert:
Dat hij op de nacht tusschen den 10en en 11en deses mede de wacht gehouden heeft aen de poorte alhier sonder edoch iet het minste van d'evasie van Jacobus Henseler gemerckt te hebben, anders als dat s'morgens ten tijde dat de dagh aenquam daer vrembde luijdens passerende seijden, dat daer een seil uijthonge en soo apparentelijck eenen van de gevangenen ontvlucht sijn moeste. Waerop sij wachters uijtgaende buijten op de straet gesien hebben, dat daer effectivelijck een seil naer de venster uijthonge.
Et sic nec aliter nec amplius et habit‚ lectur‚, persistit et signavit.
Johannes Boumers

Eodem et coram iisdem is gesisteert geworden en heeft gecompareert Joannes Boijmans woonende tot Scherpenseel onder de vrijheerlijckheijt Rimbourgh, oudt twee off drij en dertigh jaer. Den ghenen gearresteert, geŽedt ende gevraegt wat hem kennelijck was van d'evasie van Jacobus Henseler, heeft verclaert:
Dat hij op de nacht tusschen den 10en en 11en deses de wacht mede gehouden heeft aen de poort alhier sonder edoch iet het minste gehoort te hebben van d'evasie van Jacobus Henseler, anders als s'morgens vroegh als wanneer sij wachters het seil naer de venster hebben sien uijthangen.
Et sic nec aliter nec amplius et habit‚ lectur‚, persistit et signavit met een cruijs mits scrijvens onervaeren.

Eijghen  +  hantmerck van JoÍs Boijmans
scrijvens onervaeren
quod attestamur.
Nicolaes VaeŖen schepen
L. Reinartz Schepen
In fidem J.F. Daelen, Substitut greffier

EMAIL

naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER