DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


bok

PROCESSTUKKEN

Entree            Documenten            Processtukken            In de gevangenis

Rekest aan de Raad van Brabant van Geertruid Crans juni 1744
Algemeen Rijksarchief Brussel – Raad van Brabant – OFB 1266
[Een deel van de ambtelijke aantekeningen op het stuk is weggelaten.]Rapport gedaen in den Raede ter interventie van't officio fiscael.  T'hoff versent dese ten adviese van den Schouteth van Hoensbroeck te geven ad quiusdaam(?) mitsgaeders ten adviese van de gedenomineerde advocaeten De Tiege ende Poswijck binnen denselven tijde, separatelijck te
geven van't gene van


        Aen de Coninginne
      in haeren Souv. Raede
      geordonneert in Brabant

den voors. Schouteth. Den man
der Suppliante alvorens


prealabelijck gehoort ende gesisteert, sonder prejuditie dijer, accordeert aen de Suppliante openinghe van'r advies van den voors. Schouteth van Hoensbroeck gevolght op haere voorgaende requesten. Ordonneert aen deselve te nemen pertinente conclusie in materie van nulliteijt der criminele procedure teghens haeren man geďntenteert binnen vijfthien daeghen naer de geu..tend openinge.
Continueert tot naedere dispositie de surceantie vervat in't decreet van den 23. Maij lestleden alhier vermelt.
Actum den 25 Junij 1744  Scho...
                                            
          W. DeVos
         Verthoont reverentelijck
Gertruijd Crans huijsvrouwe van Houb Palmen actuelijck gedetineert op't Casteel van Honsbrouck, dat bij decreet van desen Souvereijnen Hove de dato den 23. Meij lestleden Commissarissen benoempt sijn, teneijnde dat ter hunner interventie alle Crimineele Proceduren binnen den lande van Valckenborgh en S'Hertogenrade souden moghen gedirigeert worden, in Conformiteijt van het voormelt decreet ende mits welcke de Surceantiën bij desen hove verleent waeren worden gelicht, behalvens dat aengaende den Man der Suppliante en nog twee andere gevangenen, de selve surceantie alnogh soude stadt grijpen eene maendt naer dato van den selven decrete op dat de Suppliante inmiddels haere requeste voor desen Souvereijnen Raede gepresenteert soude vervolgen int' cas het haer goedt dochte. Ende vermits de Suppliante van dese intentie is, en het alsnu soude behooren dat sij pertinentelijck voor desen Souvereijnen Raede Concludeerde, het gene nochtans onmogelijck can geschieden ten sij dat aen de Suppliante verleent wordt openinge van d procedure door den Schouteth van Honsbroeck tot laste van haeren voorschreven man gedreven, mitsgaeders van de proceduijren van die Criminelen die den man der Suppliante soo tot Honsbrouck als elders onder het gesagh van desen Souvereijnen Hove sittende ofte geseten hebbende, moghten hebben betight en sonder dat met eenen aen den advocaet ende procureur der Suppliante acces tot den man der Suppliante worde verleent, uijt dese oorsaecke keert haer de Suppliante tot deesen Souvereijn Raede,

    Oodtmoedelijck biddende gelieve
gedient
te sijn aen de Suppliante te verleenen openinge van t' advijs van Schouteth en Schepenen van Honsbroeck op de voorgaende requesten van de Suppliante gedient, als oock inspectie van de proceduijren van alle andere criminelen die den man der Suppliante moghten betight hebben, ressort van desen Souv. Hove met ordonnantie aen de respective reghters dese inspectie ende soo noodigh lichtinghe van de Copijen aen den procureur of advocaet der Suppliante toe te staen respective ende te relaxeren.

Mitsgaeders t'accorderen aen den Procureur ende advocaet der Suppliante acces tot haeren voorschreven man in sijne gevangenisse toties quoties sij ofte eenen van hun sullen noodigh achten, inmiddels de voorande surseantie ten faveure van den man der Suppliante ten minsten nogh eene andere maendt prolongerende naer die inspectie der voorschreve proceduren acces tot den man der Suppliante om inwendigh dien termijn voor desen Souvereijnen Raede pertinentelijck te Concluderen.

Ende terwijlent den man der Suppliante geworpen is in eenen schroomelijcken kercker bekleedt met een ijseren harnas ende alsoo door ketenen aen dit harnas geheght aen de mueren ofte blocken vast gemaeckt, in der vuegen dat hij sigh selfs qualijck Can bewegen, ende dat het oncijffer tusschen dit gemelt harnas woelende, hem opeet en consumeert, sonder dat hij in staet is van sigh daer teghens te bevrijen ofte beweeren ende dienvolghens hem onmogelijck is dese gevangenisse nogh langeren tijdt uijt te staen, te gelasten aen den Schouteth en Schepenen van Honsbroeck van hem provisionelijck te stellen in eene lichtere ende lijdelijcke gevangenisse ten minsten tot dat bij desen hove anders sal wesen gedisponeert.
Maeckende de Suppliante weijders eijsch van Costen     D  D  V

                                            P.A.J. VandenEede

Den onderschreven Deurweerder van den Souverainen Raede van Brabant relateert de insinuatie van des requeste metten Apprten per copiam concordantem den 30 Junij 1744 in persoon van den heere Schouteth van Hoensbroeck ter plaetse van de ordinaire vergaderinge ende ter presentie van Schepenen gedaen te hebben et acceptavit
Iten deselve insinuatie per copiam op den 2 Julij 1744 gedaen tot Aubel ten huijse ende in den persoon van den heere Advocaat De Tiege met last om vorts te condigen aen den heere poswijck et etiam acceptavit.
Actum ut supra oirconde etc.
                                                  J. Weustenraedt

EMAIL

Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER