DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Extract uit het scherp verhoor van Nicolaas Lahaije, Gulpen
30 en 31 aug. 3 en 4 Sept. 1776 RHCL Maastricht LvO 8707Crimineel Examen
met personeele responsiven
....Ter instantie
Van den weled.gestr. Heer
M. De Swart, Schout en
Crimineelen officier der Heerlijkheijd ende hoofdbanke Gulpen
.....Tegens
Nicolaas La Haije alias
den Stomp gedetineerde op
den Lands Huijse binnen
Valkenborg
....Over
alsulke artic. als Heeden
ter rolle sijn overgegeeven


.....Vrijdag den 30 augusti. 1776

Is voor ons Scheepenen van wegens den Heer informant gesisteert den gedetineerden Nicolaas de la Haije ten eijnde om over D'artic. interrogatoir verhoort te worden. Den selven op het serieuste aengemaendt de waerheijt den regter te willen openbaeren en vermits den gedetin. in negativis verseerde is hem het decreet van tortuure worden voorgeleesen, en de territie op het sterkste gedaan. Evenwel blijvende lochenen, is den selven aen den scherp regter worden overgegeeven. Die denselven om 2 uuren gebonden op den stoel van tortuur en de duijmschruijve opgeset ten bijweesen van den lants chirurgeijn Corjoux, en niets willende bekennen, is om 12 minuten naar 2 uijren de regte scheen schruijve geappliceert. Egter in negativis is blijven verseeren, is om 25 minuten de linke scheen schruijve geappliceert, en even halsstarrig blijvende lochenen, is om 3 uuren de scheen schruijven afgedaan, en soo vervolgens onder de stroppade gebrogt, en 2 minuten daer aen, aen den regten arm opgetrocken en 15 minuten naar drie afgelaeten, en hem de handen op de rugh bij elkanderen worden gebonden, en om 20 minuten aen de stroppade opgetrocken, en ontrent 1 minuut gehangen hebbende, versogt heeft van afgelaeten te worden, met belofte van de waerheijdt te sullen bekennen, wanneer bekende


ad art. 1mo

Onder de bende nachtdieven zeedert
de 20 jaeren te gehooren en daar toe ver-
leijt te weesen door N.N.


ad art. 2um

Pligtig te staan aen de diefstallen begaan
1 bij d'eremiten op den Schaesberg
2 bij d'Heer pastoor van Margraeten
3 in de Maasband
4 Bij Tinus aen de Hand
5 bij d'Heere pastoor van Gulpen


art. 3um
Soo dan verclaart de gedetin. dat onder hunne bende gehooren en bij diefstallen heeft sien assisteeren,
(Clausula Concernens)
N 2 Ambrosius Vreuls woond aen de kerk
Bij recollectie gepe(rsi)steert den 31 augusti 1776

Continuatie van verhooringe en responsiven gedaen
....door
Niclaas Lahaije gedetin.....Saterdag post meridiem den 31 aug. 1776

Voor ons Scheepenen gesisteert van weegens den Heer informant voors. den gedetin. Niclaes Lahaije den welken aengemaent den rechter de waerheijt te openbaeren en niets te achterhouden, heeft den selven vrijwillig verclaart


ad art. 4to

Bij Tinus
aen de handt

alsnog pligtig te staan aen den geweldigen diefstal met huijsbraeke en mishandelinge der in huijs geweest sijnde menschen begaen bij Tinus aen de handt geleegen in het Rijk van Aken over 13 a 14 jaeren geleeden. Dat den gedetin. bij voors. diefstal aen de handt als Complicen heeft sien assisteeren, Ambrosiu Vreuls etc. Dat Ambrosius Vreuls hem gedetin. den eersten aenslag van voors. diefstal hadde gegeeven en gesegt dat dien diefstal bij hunne mackers beraemt was, den gedetin. tot bijwoonen van voors. diefstal bestellende t'welk den gedetin. aengenoomen etc. waer bij heeft blijven persisteeren, ende het selve gerecolleert maendag 2 sept. 1776
Continuatie van verhooringe van den gedetin. Niclaas Lahaije


Bij D'heer
pastoor van
Gulpen

.... Diensdag den 3e september 1776

Is van wegens den Heere informant voor ons Scheepenen gesisteert den gedetin. Niclaas La haije om over interrogatorien verders verhoort te worden, den welken op het serieust aengemant den rechter de waerheijdt te willen openbaeren, dus overgaende tot het detailleeren van verdere diefstallen, verclaart den gedetin. als voor pligtig te staan aen de inbreuke, ontrent eenige maenden geleeden begaen bij D'Heer pastoor van Gulpen, waer bij geassisteert heeft Ambrosius Vreuls. Waer bij, den selven gedetin. heeft bij recollectie blijven persisteeren den 4e sept. 1776
Continuatie van verhooringe
met personeele responsiven
gedaen
....Door
Niclaas Lahaije gedetin....Extraordinaris den 4e sept. 1776

Is van weegens d'Heer informant voor ons gesisteert den voors. gedetin. ten eijnde om verders over de overgegeevene art. te moogen worden verhoort. Den welken aengemaent sijnde
  aen den rechter de waerheijdt te willen openbaeren, heeft verclaart, dat eenige tijt voor het begaan van den diefstal bij den pastoor van Margraeten, den selven bekent gemaekt heeft aen Ambrosius Vreuls etc. ten tijdt en uure bij hen bepaelt sijnde.
Soo is gebeurt dat s'avonts ontrent 8 a 9 uuren ten sijns gedetin. huijse gekoomen sijn etc etc. met welke hij gedetineerde naar eenig vetoeven het huijs uijtgegaen, en door de hoolen wegh opgegaen en komende tegens over de weijde van D'Heer van Craen aldaer heeft vinden staen, hun inwachtende Ambrosius Vreuls etc. met de welke sij saemen, naer voorgaende hun besprooken te hebben (om naer Margraeten te gaen steelen) gegaen sijn over Ingber en soo voorts langs de eene weijde naar MarGraeten. En komende in de Scheulder Steeg aldaar heeft vinden staan etc met
welke sij naeders geraedt pleegt hebben om D'Heer pastoor te gaen besteelen, en naar een weinig aldaar verbleeven te sijn, hij gedetin. met sijne mede Complicen op de kerke aengegaen is etc etc Waer bij den gedetin. bij recollectie allomme heeft gepersisteert den 5e Sept. 1776


Coll. et auth. in
Gulpen hac 9 sept.
1775

Per extractum quod
Clausules Concernentes
Joh. Rud. Van Craen
Secret.
Naar bovenINHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen Maaike van Eekelen

REGISTER