DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Continuatie Crimineel examen Geertruid Bosch 22 juli 1775
•  RHCL Maastricht  •  LvO 8169  •
    Continuatie de 22 July 1775


Is wederom gesisteerdt van weegens den Heer Informant voorn. Geertruijd Bosch dewelke verder ondervraegt sijnde over voorschr. artikelen geantwoordt heeft:
Dat't Hoofdt en oppersten der Bande geweest is den Heer van Luijk genaemt Le Haen hier vooren breder gedetailleerdt, dat daerop volgden die uijt Maestricht over welke persoon sij gedetineerde versoekt eenige tijdt van bedenking.
Verders dat nog chef Capteijns ofte majoors waeren des gedetineerdens vaeder, Piter Gelders, den chirurgijn Kirkhofs van s'Hertogenrade, desselfs beijde broeders. Den Chirurgijn Kerkhoffs dewelke tot gewoondt heeft maer als nu te Grijse Grubbe woondt, denwelke sij gedetineerde niet heeft durven noemen doordien sij bang voor denselven was, nadien denselven haer Gedetineerde gedreijgt hadde indien sij iets soude openbaeren, dat hij alsdan den Duijvel tot haer soude senden om haer den hals te breeken. Waerop sij gesegt hadde voor den duijvel kan ik mij segenen, denselven daer op gerepliceerdt hadde 't segenen kan niet helpen.
Verder den Chirurgijn Kerkhoffs van Meersen.
Hendrik Akkermans

Habets van Grijzegrubben sooals sij heeft horen seggen.
Sullende wel meer chef geweest sijn welke sij gedetineerde niet weet op te geeven
Gevraegt waer van sij gedetineerde wiste dat 't de Hoofden waeren, Heeft sij geantwoordt sulxs te weeten nadien sij deselve persoonen aen haer huijs verscheijde reijsen gesien heeft.
En wel dat sij tesamen gesproken hebben over de bende en dat sij met malcanderen de papieren naergesien hebben.
Onder anderen dat den jongen Kerkhoffs, Piter Gelders en haer vader bijeen sijnde alsdoen gesproken is geworden hoe sterk de bende wel was, denselve Kerkhoffs als doen seijde dat sij eenige Duijsenden sterk waeren, kunnende sij gedetineerde niet seggen hoeveel Duijsende.
Verder segt sij gedetineerde dat den selven jongen Kerkhoffs eerst onder de bende gekomen is ten teijde sij gedetineerde in Maestrcht woonde en dat sij denselven naderhandt verscheijde reijsen naer dat sij te huijs was gekomen gesien heeft aen haer huijs.
Verders verclaert sij gedetineerde dat ten teijde dat de voornoemde Hoofden ten haers gedetineerdens vader huijse bijeen waeren den selven jongen Kerkhoffs als doen tot de andere gesegt heeft gehad dat hij een heel parteij Snaphaenen en Pistoolen besteldt hadde tot Luijk sonder dat sij gedetineerde weet te seggen bij wien.
Verders dat sij gedetineerde van haer vader lange tijdt heeft hooren seggen dat den Chirurgijn Kerkhoffs doen ter tijdt tot Schinnen wonende maer als nu tot Meersen onder haere bende was maer dat sij denselven ten haere gedetineerdens vaders huijse twee mael heeft gesien en gesproken doen sij terug was gekomen. En dat sij denselven met haer vader hoorde spreeken over de bende sonder dat sij gedetineerde eijgentlijk weet op te geeven wat, maer dat sij haer vader, doen denselven vertrokken was, vroeg of hij onder de bende ook gehoorde, sij tot antwoord kreg van Jae.
Verder dat sij gedetineerde Piter Gelders verscheijde reijsen ten haers vader huijse gesien heeft en met denselven soo wel als met de andere chefs hooren raedtplegen over de bende.
Verder dat sij gedetineerde Le Haen, de Kerkhofen van s'Hertogenrade en den jongen Kerkhoffs verscheijde reijse ten haers gedetin. huijse gesien heeft te samen soo wel als elk alleenig. Dat sij alsdan de brieven malcanderen communiceerde en met malcanderen
verder raedtsloegen, dat den jongen chirurgijn Kerkhoffs deselve brieven meestendeels voortbragte. En dat den genoemde Le Haen tot haer gedetineerde eens gesegt heeft sij moeste bij hem komen ten huijse wonen, hebbende denselve Le Haen haer oudste suster willen meede hebben doen hij uijt Maestricht vertrokken is.
Verders segt sij Gedetineerde voor't overige te blijven persisteeren bij't gesegde bij voorige Responsiven en dat sij't selve weerroepen heeft gehad en niet alles durven seggen door de Dreijgementen aen haer Gedetineerde door den jongen Kerkhoffs gedaen.
En verder gevraegt over de overige artikelen refereerdt sij Gedetin. tot't hier voren gesegde.
Verder gevraegt over de complicen verclaert sij dat nog Complicen sijn en onder hunne bende gehooren:
- 54 Piter Wouters, lepelemaker op Climmen vooraen tegens de Knook over.
- 55 Thoma Heuts van Waehlem
- 56 Benedik Lassauw, de swager van Hendrik Akkermans

Verclaerdt verders geene meer te weeten. Versoekt dat Stephen Ekken uijtgedaen moge worden, hebbende deselve genoemdt door dien denselven als nabuur dikwijls ten haers Gedetineerdens huijse gekomen is en alsdan over de bende veel gesproken heeft, als namentlijk dat't een broederschap was en dat hij niet geloofde dat iemand hem konde vast pakken voor een geloof dat hij aengenomen hadde, hij konde aenneemen wat geloof hij wilde, maer dat sij denselven bij geene Diefstallen gesien heeft.
Verders dat sij Gedetineerde Piter Geelen heeft sien assisteeren bij den diefstallen begaen bij de Eremieten en bij Frissen, soo als mede Joannes Bredenraede, Joannes Wildmans van tselfde.
Niclaes Hollanders meede bij beijde, Jan Jacobs meede, Francus Smeets ook, den metselaer Lueis meede, soo als meede Piter Wouters, als meede de swager van Willem Huijnen, Paulus Jacobs, n° 36 Habets van Berg en Jacob Herreweg,  alle bij de genoemde Diefstallen alsmede Thoma Heuts, Benedik Lassauw en Piter Wouters.

Segt verders dat sij n° 18 Joannes Nelissen, n° 20 Piter Mullens, n°23 Geradus, n° 28 Math. Smeets. n° 33 Joannes Habets, n° 40 Gulikers, n° 48 Vaes, bij geene Diefstallen gesien te hebben, maer deselve  genoemdt van't hooren seggen van haer vader.

En dat de andere genoemde persoonen wel bij geene Diefstallen heeft sien assisteeren, maer dat de selve met haers Gedetin. vader raed hielden en sloegen wat met de bende te doen was, soo als voorseijdt.
Verders segt sij gedetineerde dat de vrouw van Stas Bakbier van haer Gedetineerde een hembdt gestoolen heeft, van de vrouw Boosten drie Hembdens soo als de dogter haer gedetineerde gesegt heeft.
En dat sij Gedetineerde 't verken 't welk gestoolen is geworden bij de weduwe Vaessen door Niclaes Hollanders en desselfs suster Jen in eene witte doek heeft sien dragen voorbij haer huijs en wel ter occasie dat sij Gedetineerde genoodsaekt was geweest des s'nagts op de mesthoop te gaen.
Verders segt sij Gedetineerde dat Jen, bij voorige Responsiven genoemdt maer naderhandt uijt laten doen, meede gehoordt onder de bende, dat sij den opstal gehouden heeft en dat sij Gedetineerde deselve bij den Diefstal begaen bij Frissen gesien heeft, hebbende eenen voorschoot om't hoofdt.
Verders segt sij Gedetineerde dat sij van haer vader had hooren seggen dat Valkenburg door de geenseijders in brandt is gestoken geworden, welke geenseijders die nagt bij Hendrik Akkermans tot Meersen geslapen hebben en dat haer vader tot haer gesegt hadde dat sij dat met poppen konde doen dat hij van eenen Jaeger die poppen hadt leeren maken.
Item dat haer vader twemael van Le Haen geldt ontvangen heeft voor de Bende sonder te weeten hoeveel maer wel dat't silver en goudt geldt geweest is.
Verder segt sij Gedetineerde dat de Gestoole goederen door de Joden wirden weggebragt en vercogt sonder dat sij weet op wat plaatse ofte aen wien.
Voor't overige verclaerdt sij Gedetineerde niets meer te weeten. En heeft naer duijdelijke voorleesing deeser bovenstaende responsiven daerbij blijven persisteeren ten eijnde eijgenhandig onderteekendt

Geertruij Boosch
Nobis præsentibus

P.VandenHeuvel • J.Theod.Craen

J.Wateler

van 9 tot ½1
Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER