DOCUMENTEN BOKKENRIJDERS


Entree    Documenten    Processtukken    Scherp verhoor

PROCESSTUKKEN

Nader Crimineel Examen  Geertruid Bosch 21 juli 1775
RHCL Maastricht      •••      LvO 8169
Naedere Personeele Respon-
siven bij Crimineel Examen
    Ter Instantie
Van den WelEedlen Gestr. Heer
Lt. Drossard deeses Lants nom.
officii informant
    Door
Gertruijd Bosch gedetineerde
    over
Art. interrogatoir op 17 Juny
1775 overgegeven
  om 3 uuren begonnen

        Vrijdag den 21 July 1775 post meridiem

Is voor ons Scheepenen Van Wegens den Heer informant gesisteert
de gedetin. Gertruijd Bosch Dewelke Serieuselijck aen gemaendt de
Waarheijd aen de rechter te willen openbaeren en haer niet Langer
met Leugens en draiingen op e houden. Deze aenmaeningen echter
sonder effect, soo is aen de gedetin. voorgeleesen ons Directoir den
17 gepasseerden Maents gegeven bij advys van twee Neutrale
rechtsgeleerden en waerbij de gedetineerde tot naeder Scherp
Examen is worden gecondemneert. Dien volgens de gedetineerde
ander maelen op het naedruckelijksten aengemaent De Waerheijd
gestant te doen en haer over de naedere artikelen interrogatoir
voorzegd, 17 Juny geëxhibeert, ondervraegt
Verklaert de gedetineerde:
op den 1e art. dat de gedetineerde gesien ten haers vaeders huijs,
op verscheidene reijsen, komen en met haar vaeder spreeken
volgende Complicen en welke personen hier onder beschreeven de
gedetineerde kent en houd voor complicen der bende waer aen
thans straffe geoefent werd, naemelijk:
- 1 De 4 Backbieren
- 5 en 6 Gerrit en Reinier Sieben
- 7 Daniel Hollanders
- 8 Niclaes Riems
- 9 Pieter Gelders
- 10 Hendrik Tommaes
- 11 Anton Emants
- 12 Steven Ecken
- 13 De Jood Nathan, geëxecuteerde
- 14 Mat. Bormans

............Alle voorzegde personen in de Heeck
- 15 Hend. Ackermans
- 16 Hendrik Bij...
- 17 Pieter Geelen
- 18 Den snijder te St. Pieter genaamt Joannes Nelissen
- 19 Joannes Breedenroode
- 20 den ouden Pieter Mullens woont op de trappen
- 21 Johannes Wildmans alias den wilden Hans
- 22 Niclaes Hollanders
- 23 Gerraerdus Jongesel is Constapel, woont naast het Cuyperke
- 24 Jan Jacops
- 25 Den Jood Maijer
- 26 Winand Smeets
- 27 Franciscus Smeets den Jongen zeedert langen jaeren
............voortvlugtig
- 28 Mathijs Smeets. Voorz. drie gebroeders
- 29 eenen metzelaer genaemt Lueis getrouwt met de suster van
         Daniel Prevost
- 30 Heilger van Eijs
- 31 Pieter Wouters alias Cluppele Pieterke
Alle voorschrevenen van N° 15 tot 31 incluijs woonachtig
te Valkenburg
- 32 Willem Huijnen
- 33 Joannes Jacobs boere werk doende
- 34 den swaeger van Wil. Huijnen gaet uijt dienen
- 35 Paulus Jacobs
Voorz. 4 van Vild
- 36 Seekeren Habets woont aen den Berg. Soo de gedetineerde
............vermeent is denselven getrouwt, en woont ter Berg
- 37 Hanen uijt de Brugstraet te Maestrigt, in het midden van
............denselven. Soldaet geweest, lang van postuur, heefd swart
............bruijn hair, is getrouwt
- 38 Nog eenen in de Brugstraet hebbende een leep oog,
............houd een stoffenwinkel, woont op de regter hand
............als men van Wijck de Brugstraet inkomt
- 39 eenen Heer gemaemt le Haen bij voorige responsiven breder
............beschreven
- 40 Eenen genaemt Gulickers te Meerssen, soo de gedetineerde
............vermeent genaemt Pieter. Woont aldaer in een hoekhuijs,
............hout herberge en heefd groote kinderen.
- 41 Christ. Vlecken, figitif
- 42 Joannes Pirongs, gerigt
- 43 Math. Emonts, gerigt
- 44 Goosen Mewissen, hier gedetineert
- 45 Wouter Mewissen, fugitif
- 46 Steven Mewissen, dood
- 47 Geurt Boormans, gerigt
- 48 Vaes den wever op den Houtemerberg
- 49 Jacob Hereweg woont meede op den Houtemerberg
............eenen Hoogduitser gaet beedelen
En verklaert de gedetineerde dat de personen bij haeren voorige
responsiven opgegeven en gedetaileerd en welke op der
gedetineerder versoek alle sijn worden opgeleesen meede
Complicen der bende sijn en tot de Bende gehooren, houdende de
naemen derselven alsof dezelven heeden hier in deezen staen
dezer responsiven op nieuws waeren worden opgeschreven.
En vermits meer claerlijk bemerkt dat de gedetineerde met Draien
en herdraien niet anders voor heefd dan den rechter te misleijden,
is dezelve om half seven uuren aen den Scherprechter overvgegeven
en door denselven op den stoel van torture gebonden, als wanneer
dezelve beloft de hoofden der bende trouwelijk te sullen noemen.
Soo is dezelve sonder dat eenige torture aan haar is worden
geappliceert een quartier voor seven worden los gebonden als
wanneer dezelve verklaerde en bekende dat hoofden der Bende
waeren:
- 50 repetendo LeHaen voornoemt hebbende doens denselve in
Maestrigt gewoont heefd, de zuijker backerei geëxcerceert, dat
denselven doens op de Munt gewoont en dat denselven Le Haen
met eene dogter van Scheepers die in sijn leven banquier te
Maestrigd geweest, getrouwt is. En dat voorzegde le Haen thans te
Luijk woont, dog dat deselven ten tijde hij bij der gedetineerden
Vaeder was gekomen, in de erste tijden, te Maestrigt en in de
laetste tijden te Luijk gewoont heefd. Corrigerende hier meede haer
gedetineerdens voorig gedeponeerde noopens wat sij van Le Haen
aldaer verklaert. Blijvende overigens bij haer gedeponeerde
noopens deesen le Haen allom persisteren.
- 51 Den jongen Chirurgijn Kerkhoff van Grisegrubben te huijs, welk
den jongen Kerkhof over circa 3 jaeren te Meerssen heefd gewoont
en van daer naer Grisegrubben bij sijn vaeder is gaen woonen en is
voorzegde Kerkhofs getrouwt met de dogter van Cleuters pachter op
Rustenburg onder Bunde, welke vrouwe hij egter verlaten heefd.
- 52 Den oom van voorzegde Kerkhoff, welken thans te Meersen
woont, ook Chirurgijn is en bevorens den selven te Meersen is
komen wonen te Schyn gewoont heefdt.
- 53 Habets van Grissengrubben, sijnde wedenman en broeder van
Habets van Houtem en van de halfwinnerse van Wisseragh, sijnde
een rijk man sonder kinderen.
En vermits de gedetineerde tijd van bedenken noodig heefd, is met
verdere ondervraegingen gesupercedert, en heefd de gedetineerde
naer voorlesinge van voorzegde haere dispositiën allome daerbij
blijven persisteeren en dezen geteekent.

Geertruij Boosch

Nobis presentibus
F. Theod. Craen    P.VandenHeuvel
J.Wateler

 van drie tot
 om 8 uur en ¼Naar boven


INHOUD

Afstammelingen van Bokkenrijders

ENTREE

Verzameld door John van Eekelen
Tekeningen © Maaike van Eekelen

REGISTER